Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Lân Cường

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2001 - 21/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Lân Cường. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Hình thái, chủng tộc, bệnh lý của răng, các hiện tượng thiếu răng, thừa răng, cà răng, trang trí răng và mối quan hệ với răng của cư dân thời đại đá. Các kết quả nghiên cứu của đề tài là những tư liệu có giá trị giúp các nhà sử học, khảo cổ học, dân tộc học, bảo tàng học…hiểu thêm về chủ nhân của thời đại kim khí ở miền Bắc Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cũng sẽ giúp cho chính quyền địa phương hiểu thêm về lịch sử của quê hương mình, nhằm giáo dục nhân dân tự hào hơn về cội nguồn và quý trọng mảnh đất nơi mình đang cư trú. Cuối cùng những nghiên cứu này cũng giúp cho các bác sĩ nha khoa hiểu thêm về hình thái răng người Việt cổ, về bệnh cổ trên răng mà chỉ có tư liệu cổ nha học mới có khả năng giải đáp.

Các tin khác

Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Lân Cường

Viện Khảo cổ học

Viện Khảo cổ học

01/01/2001 - 21/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Lân Cường. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Hình thái, chủng tộc, bệnh lý của răng, các hiện tượng thiếu răng, thừa răng, cà răng, trang trí răng và mối quan hệ với răng của cư dân thời đại đá. Các kết quả nghiên cứu của đề tài là những tư liệu có giá trị giúp các nhà sử học, khảo cổ học, dân tộc học, bảo tàng học…hiểu thêm về chủ nhân của thời đại kim khí ở miền Bắc Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cũng sẽ giúp cho chính quyền địa phương hiểu thêm về lịch sử của quê hương mình, nhằm giáo dục nhân dân tự hào hơn về cội nguồn và quý trọng mảnh đất nơi mình đang cư trú. Cuối cùng những nghiên cứu này cũng giúp cho các bác sĩ nha khoa hiểu thêm về hình thái răng người Việt cổ, về bệnh cổ trên răng mà chỉ có tư liệu cổ nha học mới có khả năng giải đáp.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam