Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2009

Việt Nam, Văn học Việt Nam

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Dự án sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc, phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hóa, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Dự án sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc, phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hóa, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dự án tập trung điều tra, sưu tầm văn học các dân tộc ít người thuộc tỉnh Cao Bằng, lào Cai ở phía Bắc; các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang ở phái Tây Nam Bộ. Ở đây tập trung nhiều dân tộc ít người cùng chung sống, như các dân tộc thuộc nhóm Tày, Nùng, Thái và H’mông, Dao ở Cao Bằng, lào Cai; Các dân tộc Khmer, Hoa ở Tây Nam Bộ. Đây là vùng đất có truyền thống văn hóa và truyền thống cách mạng rất đáng tự hào.

Các tin khác

Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2009

Việt Nam, Văn học Việt Nam

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Dự án sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc, phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hóa, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Dự án sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc, phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hóa, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dự án tập trung điều tra, sưu tầm văn học các dân tộc ít người thuộc tỉnh Cao Bằng, lào Cai ở phía Bắc; các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang ở phái Tây Nam Bộ. Ở đây tập trung nhiều dân tộc ít người cùng chung sống, như các dân tộc thuộc nhóm Tày, Nùng, Thái và H’mông, Dao ở Cao Bằng, lào Cai; Các dân tộc Khmer, Hoa ở Tây Nam Bộ. Đây là vùng đất có truyền thống văn hóa và truyền thống cách mạng rất đáng tự hào.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam