Đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của các di tích thời đại đá cũ được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến 2008 ở Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Khắc Sử

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn học

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử. Đề tài tập trung hệ thống hoá toàn bộ kết quả phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời đại Đá cũ ở Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử - văn hóa Việt Nam những thông tin tư liệu khách quan, đầy đủ và cập nhật. Nghiên cứu kết quả điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học các di tích thời đại Đá cũ, làm rõ giá trị sử liệu của từng di tích, là cơ sở cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ Việt Nam.  Nghiên cứu chuyên sâu các di tích Đá cũ Bắc Việt Nam, làm rõ giá trị tổng quát của chúng trên các mặt: Đặc trưng di tích và di vật, diện mạo văn hóa - lịch sử, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn của khảo cổ học tiền sử nước nhà trong định hướng nghiên cứu, khai thác trong các thập niên tiếp theo. Thông qua đề tài tiếp tục đào tạo phương pháp tiếp cận và kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ khảo cổ học trẻ, chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Viện, của ngành.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử. Đề tài tập trung hệ thống hoá toàn bộ kết quả phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời đại Đá cũ ở Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử - văn hóa Việt Nam những thông tin tư liệu khách quan, đầy đủ và cập nhật. Nghiên cứu kết quả điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học các di tích thời đại Đá cũ, làm rõ giá trị sử liệu của từng di tích, là cơ sở cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ Việt Nam.  Nghiên cứu chuyên sâu các di tích Đá cũ Bắc Việt Nam, làm rõ giá trị tổng quát của chúng trên các mặt: Đặc trưng di tích và di vật, diện mạo văn hóa - lịch sử, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn của khảo cổ học tiền sử nước nhà trong định hướng nghiên cứu, khai thác trong các thập niên tiếp theo. Thông qua đề tài tiếp tục đào tạo phương pháp tiếp cận và kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ khảo cổ học trẻ, chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Viện, của ngành.

Các tin khác

Đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của các di tích thời đại đá cũ được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến 2008 ở Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Khắc Sử

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn học

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử. Đề tài tập trung hệ thống hoá toàn bộ kết quả phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời đại Đá cũ ở Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử - văn hóa Việt Nam những thông tin tư liệu khách quan, đầy đủ và cập nhật. Nghiên cứu kết quả điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học các di tích thời đại Đá cũ, làm rõ giá trị sử liệu của từng di tích, là cơ sở cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ Việt Nam.  Nghiên cứu chuyên sâu các di tích Đá cũ Bắc Việt Nam, làm rõ giá trị tổng quát của chúng trên các mặt: Đặc trưng di tích và di vật, diện mạo văn hóa - lịch sử, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn của khảo cổ học tiền sử nước nhà trong định hướng nghiên cứu, khai thác trong các thập niên tiếp theo. Thông qua đề tài tiếp tục đào tạo phương pháp tiếp cận và kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ khảo cổ học trẻ, chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Viện, của ngành.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử. Đề tài tập trung hệ thống hoá toàn bộ kết quả phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời đại Đá cũ ở Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy lịch sử - văn hóa Việt Nam những thông tin tư liệu khách quan, đầy đủ và cập nhật. Nghiên cứu kết quả điều tra, thám sát và khai quật khảo cổ học các di tích thời đại Đá cũ, làm rõ giá trị sử liệu của từng di tích, là cơ sở cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ Việt Nam.  Nghiên cứu chuyên sâu các di tích Đá cũ Bắc Việt Nam, làm rõ giá trị tổng quát của chúng trên các mặt: Đặc trưng di tích và di vật, diện mạo văn hóa - lịch sử, đề xuất các vấn đề lý luận và thực tiễn của khảo cổ học tiền sử nước nhà trong định hướng nghiên cứu, khai thác trong các thập niên tiếp theo. Thông qua đề tài tiếp tục đào tạo phương pháp tiếp cận và kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ khảo cổ học trẻ, chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Viện, của ngành.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam