Đông Nam Á trong thời kỳ tiền sử và sơ sử

Bộ

Vũ Công Quý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Công Quý. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp lượng kiến thức tương đối có hệ thống và đồng bộ về môi trường tự nhiên và con người Đông Nam Á thời kỳ Pleistocene và các nền văn hóa từ thời đại đồ đá đến thời đại đồng thau vá thời kỳ thời đại đồ sắt cũng như sự tiến triển về kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á, nhất là sự phát triển kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á vào những thế kỷ đầu Công nguyên.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Công Quý. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp lượng kiến thức tương đối có hệ thống và đồng bộ về môi trường tự nhiên và con người Đông Nam Á thời kỳ Pleistocene và các nền văn hóa từ thời đại đồ đá đến thời đại đồng thau vá thời kỳ thời đại đồ sắt cũng như sự tiến triển về kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á, nhất là sự phát triển kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á vào những thế kỷ đầu Công nguyên.

Xác định rõ ràng hơn thời điểm nghiên cứu thời tiền sử và sơ sử Đông Nam Á từ hậu kỳ Pleistocene – thời điểm con người cổ xuất hiện ở Đông Nam Á từ hậu kỳ thời đại đồng thau – sơ kỳ đá.

Làm rõ sự kế tiếp một cách liên tục, kế thừa của các nền văn hóa Đông Nam Á từ thời đại đá cũ đến hậu kỳ thời đại đồng thau – sơ kỳ sắt của cư dân Đông Nam Á và sự tiến triển về mặt kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á nhất là vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của những thế kỷ đầu sau Công nguyên.
Các tin khác

Đông Nam Á trong thời kỳ tiền sử và sơ sử

Bộ

Vũ Công Quý

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Công Quý. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp lượng kiến thức tương đối có hệ thống và đồng bộ về môi trường tự nhiên và con người Đông Nam Á thời kỳ Pleistocene và các nền văn hóa từ thời đại đồ đá đến thời đại đồng thau vá thời kỳ thời đại đồ sắt cũng như sự tiến triển về kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á, nhất là sự phát triển kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á vào những thế kỷ đầu Công nguyên.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Công Quý. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp lượng kiến thức tương đối có hệ thống và đồng bộ về môi trường tự nhiên và con người Đông Nam Á thời kỳ Pleistocene và các nền văn hóa từ thời đại đồ đá đến thời đại đồng thau vá thời kỳ thời đại đồ sắt cũng như sự tiến triển về kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á, nhất là sự phát triển kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Nhà nước cổ đại ở Đông Nam Á vào những thế kỷ đầu Công nguyên.

Xác định rõ ràng hơn thời điểm nghiên cứu thời tiền sử và sơ sử Đông Nam Á từ hậu kỳ Pleistocene – thời điểm con người cổ xuất hiện ở Đông Nam Á từ hậu kỳ thời đại đồng thau – sơ kỳ đá.

Làm rõ sự kế tiếp một cách liên tục, kế thừa của các nền văn hóa Đông Nam Á từ thời đại đá cũ đến hậu kỳ thời đại đồng thau – sơ kỳ sắt của cư dân Đông Nam Á và sự tiến triển về mặt kinh tế - xã hội của chủ nhân những nền văn hóa này ở Đông Nam Á nhất là vào cuối thời đại đồng thau – sơ kỳ thời đại sắt. Đây là tiền đề kinh tế - xã hội cho sự ra đời của những thế kỷ đầu sau Công nguyên.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam