Đông Nam Á trong thời kỳ phát triển và suy yếu của Nhà nước phong kiến

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1:  Thế kỷ X - XVI: Hình thành các quốc gia dân tộc và bản đồ chính trị khu vực; Các vấn đề thể chế kinh tế, văn hóa. Phần 2:  Thế kỷ XVI – XIX: Những chuyển biến lớn trong thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVIII (Hoạt động của Bồ Đào Nha; Các quốc gia Islam trên bản đồ Malayxia; Các quốc gia Islam trên vùng quần đảo Indonesia; Cuộc bành trướng Myanma trong khu vực lục địa; Sự hưng khởi của Rakhain; Hoạt động của Hà Lan, Anh, Pháp). Hoàn thiện và suy yếu: thế kỷ XVII – XVIII (Chế độ phong kiến chuyên chế Myanma; Đại Việt từ chia rẽ đến mở mang thống nhất; Lan Xạng và Campuchia: suy yếu và lệ thuộc; Đảo Sumatera từ độc lập đến lệ thuộc; Những thay đổi về văn hóa). Thế kỷ XIX: Những năm tháng cuối cùng.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1:  Thế kỷ X - XVI: Hình thành các quốc gia dân tộc và bản đồ chính trị khu vực; Các vấn đề thể chế kinh tế, văn hóa. Phần 2:  Thế kỷ XVI – XIX: Những chuyển biến lớn trong thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVIII (Hoạt động của Bồ Đào Nha; Các quốc gia Islam trên bản đồ Malayxia; Các quốc gia Islam trên vùng quần đảo Indonesia; Cuộc bành trướng Myanma trong khu vực lục địa; Sự hưng khởi của Rakhain; Hoạt động của Hà Lan, Anh, Pháp). Hoàn thiện và suy yếu: thế kỷ XVII – XVIII (Chế độ phong kiến chuyên chế Myanma; Đại Việt từ chia rẽ đến mở mang thống nhất; Lan Xạng và Campuchia: suy yếu và lệ thuộc; Đảo Sumatera từ độc lập đến lệ thuộc; Những thay đổi về văn hóa). Thế kỷ XIX: Những năm tháng cuối cùng.

Các tin khác

Đông Nam Á trong thời kỳ phát triển và suy yếu của Nhà nước phong kiến

Bộ

Vũ Quang Thiện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1:  Thế kỷ X - XVI: Hình thành các quốc gia dân tộc và bản đồ chính trị khu vực; Các vấn đề thể chế kinh tế, văn hóa. Phần 2:  Thế kỷ XVI – XIX: Những chuyển biến lớn trong thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVIII (Hoạt động của Bồ Đào Nha; Các quốc gia Islam trên bản đồ Malayxia; Các quốc gia Islam trên vùng quần đảo Indonesia; Cuộc bành trướng Myanma trong khu vực lục địa; Sự hưng khởi của Rakhain; Hoạt động của Hà Lan, Anh, Pháp). Hoàn thiện và suy yếu: thế kỷ XVII – XVIII (Chế độ phong kiến chuyên chế Myanma; Đại Việt từ chia rẽ đến mở mang thống nhất; Lan Xạng và Campuchia: suy yếu và lệ thuộc; Đảo Sumatera từ độc lập đến lệ thuộc; Những thay đổi về văn hóa). Thế kỷ XIX: Những năm tháng cuối cùng.

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quang Thiện. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1:  Thế kỷ X - XVI: Hình thành các quốc gia dân tộc và bản đồ chính trị khu vực; Các vấn đề thể chế kinh tế, văn hóa. Phần 2:  Thế kỷ XVI – XIX: Những chuyển biến lớn trong thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVIII (Hoạt động của Bồ Đào Nha; Các quốc gia Islam trên bản đồ Malayxia; Các quốc gia Islam trên vùng quần đảo Indonesia; Cuộc bành trướng Myanma trong khu vực lục địa; Sự hưng khởi của Rakhain; Hoạt động của Hà Lan, Anh, Pháp). Hoàn thiện và suy yếu: thế kỷ XVII – XVIII (Chế độ phong kiến chuyên chế Myanma; Đại Việt từ chia rẽ đến mở mang thống nhất; Lan Xạng và Campuchia: suy yếu và lệ thuộc; Đảo Sumatera từ độc lập đến lệ thuộc; Những thay đổi về văn hóa). Thế kỷ XIX: Những năm tháng cuối cùng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam