Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Nga Xô - viết thế kỷ XX

Bộ

Đào Tuấn Ảnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2010

Văn học Nga Xô - viết, Văn học Việt Nam

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Tuấn Ảnh. Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề lịch sử và lý luận về quan hệ văn học thông qua sự tiếp nhận văn học và lý luận văn học Nga – Xô viết ở Việt Nam, vai trò của nó trong sự hình thành và phát triển văn học cách mạng Việt Nam, qua đó làm rõ hơn những quy luật của quá trình hiện đại hóa của văn học dân tộc trong dòng chảy của hiện đại hóa văn học ở các nước phương Đông ở thế kỷ XX. Thông qua hình thức dịch thuật thấy được quá trình, thái độ tiếp nhận văn học và lý luận văn học Xô viết trong từng giai đoạn lịch sử, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ của xã hội Việt Nam, trên cơ sở đó nêu được những kinh nghiệm trong quan hệ với văn hóa thế giới nói chung, văn hóa, văn học Nga nói riêng trong thời gian tiếp theo.

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Tuấn Ảnh. Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề lịch sử và lý luận về quan hệ văn học thông qua sự tiếp nhận văn học và lý luận văn học Nga – Xô viết ở Việt Nam, vai trò của nó trong sự hình thành và phát triển văn học cách mạng Việt Nam, qua đó làm rõ hơn những quy luật của quá trình hiện đại hóa của văn học dân tộc trong dòng chảy của hiện đại hóa văn học ở các nước phương Đông ở thế kỷ XX. Thông qua hình thức dịch thuật thấy được quá trình, thái độ tiếp nhận văn học và lý luận văn học Xô viết trong từng giai đoạn lịch sử, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ của xã hội Việt Nam, trên cơ sở đó nêu được những kinh nghiệm trong quan hệ với văn hóa thế giới nói chung, văn hóa, văn học Nga nói riêng trong thời gian tiếp theo.

Các tin khác

Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Nga Xô - viết thế kỷ XX

Bộ

Đào Tuấn Ảnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2010

Văn học Nga Xô - viết, Văn học Việt Nam

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Tuấn Ảnh. Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề lịch sử và lý luận về quan hệ văn học thông qua sự tiếp nhận văn học và lý luận văn học Nga – Xô viết ở Việt Nam, vai trò của nó trong sự hình thành và phát triển văn học cách mạng Việt Nam, qua đó làm rõ hơn những quy luật của quá trình hiện đại hóa của văn học dân tộc trong dòng chảy của hiện đại hóa văn học ở các nước phương Đông ở thế kỷ XX. Thông qua hình thức dịch thuật thấy được quá trình, thái độ tiếp nhận văn học và lý luận văn học Xô viết trong từng giai đoạn lịch sử, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ của xã hội Việt Nam, trên cơ sở đó nêu được những kinh nghiệm trong quan hệ với văn hóa thế giới nói chung, văn hóa, văn học Nga nói riêng trong thời gian tiếp theo.

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Tuấn Ảnh. Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề lịch sử và lý luận về quan hệ văn học thông qua sự tiếp nhận văn học và lý luận văn học Nga – Xô viết ở Việt Nam, vai trò của nó trong sự hình thành và phát triển văn học cách mạng Việt Nam, qua đó làm rõ hơn những quy luật của quá trình hiện đại hóa của văn học dân tộc trong dòng chảy của hiện đại hóa văn học ở các nước phương Đông ở thế kỷ XX. Thông qua hình thức dịch thuật thấy được quá trình, thái độ tiếp nhận văn học và lý luận văn học Xô viết trong từng giai đoạn lịch sử, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần, thị hiếu thẩm mỹ của xã hội Việt Nam, trên cơ sở đó nêu được những kinh nghiệm trong quan hệ với văn hóa thế giới nói chung, văn hóa, văn học Nga nói riêng trong thời gian tiếp theo.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam