Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010

Bộ

Trần Thị Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2010 - 21/04/2024

Chính trị, Kinh tế, Đông Bắc Á

Nội dung:

   Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thị Nhung. Nhiệm vụ có mục tiêu là phân tích những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Nội dung của nhiệm vụ nêu lên tổng quan tình hình kinh tế và chính trị các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trong năm 2010. Tác động của tình hình khu vực đối với thế giới và Việt Nam.

   Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thị Nhung. Nhiệm vụ có mục tiêu là phân tích những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Nội dung của nhiệm vụ nêu lên tổng quan tình hình kinh tế và chính trị các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trong năm 2010. Tác động của tình hình khu vực đối với thế giới và Việt Nam.

Các tin khác

Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010

Bộ

Trần Thị Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2010 - 21/04/2024

Chính trị, Kinh tế, Đông Bắc Á

Nội dung:

   Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thị Nhung. Nhiệm vụ có mục tiêu là phân tích những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Nội dung của nhiệm vụ nêu lên tổng quan tình hình kinh tế và chính trị các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trong năm 2010. Tác động của tình hình khu vực đối với thế giới và Việt Nam.

   Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Thị Nhung. Nhiệm vụ có mục tiêu là phân tích những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Nội dung của nhiệm vụ nêu lên tổng quan tình hình kinh tế và chính trị các nước khu vực Đông Bắc Á năm 2010. Những vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật trong năm 2010. Tác động của tình hình khu vực đối với thế giới và Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam