Các giải pháp khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vốn về Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2001 - 24/04/2024

Đầu tư nước ngoài, Người Việt nam định cư nước ngoài

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích các nguồn tư liệu điều tra thực tế để đánh giá những nét cơ bản về thực trạng và tiềm năng nguồn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài (chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển); Xác định các khả năng huy động nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; Nắm bắt cơ bản hiện trạng và tiềm năng nguồn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài và khả năng huy động nguồn vốn này đầu tư vào công cuộc phát triển đất nước; Đánh giá tác động của các chính sách hiện hành- mặt mạnh và mặt yếu, đề xuất về chính sách, giải pháp và cơ chế khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đưa vốn về đầu tư ở trong nước.

Các tin khác

Các giải pháp khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vốn về Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2001 - 24/04/2024

Đầu tư nước ngoài, Người Việt nam định cư nước ngoài

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thế Nghĩa. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích các nguồn tư liệu điều tra thực tế để đánh giá những nét cơ bản về thực trạng và tiềm năng nguồn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài (chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển); Xác định các khả năng huy động nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; Nắm bắt cơ bản hiện trạng và tiềm năng nguồn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài và khả năng huy động nguồn vốn này đầu tư vào công cuộc phát triển đất nước; Đánh giá tác động của các chính sách hiện hành- mặt mạnh và mặt yếu, đề xuất về chính sách, giải pháp và cơ chế khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đưa vốn về đầu tư ở trong nước.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam