Thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên (Văn hoá Tiền Đại Việt – Văn hoá Chămpa – Văn hoá Phù Nam)

Bộ

Kiều Thu Hoạch

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Kiều Thu Hoạch. Mục tiêu mà đề tài hướng tới là cố gắng tìm tòi những cái mới, thẳng thắn trao đổi những sơ suất của các công trình đi trước theo tinh thần kế thừa có phê phán. Nội dung trình bày trong 4 phần. Phần 1: Bối cảnh địa - lịch sử, địa – chính trị của văn hoá Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên. Phần 2: Văn hoá tiền Đại Việt. Phần 3: Văn hoá Chămpa. Phần 4: Văn hoá Phù Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Kiều Thu Hoạch. Mục tiêu mà đề tài hướng tới là cố gắng tìm tòi những cái mới, thẳng thắn trao đổi những sơ suất của các công trình đi trước theo tinh thần kế thừa có phê phán. Nội dung trình bày trong 4 phần. Phần 1: Bối cảnh địa - lịch sử, địa – chính trị của văn hoá Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên. Phần 2: Văn hoá tiền Đại Việt. Phần 3: Văn hoá Chămpa. Phần 4: Văn hoá Phù Nam.

Các tin khác

Thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên (Văn hoá Tiền Đại Việt – Văn hoá Chămpa – Văn hoá Phù Nam)

Bộ

Kiều Thu Hoạch

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Kiều Thu Hoạch. Mục tiêu mà đề tài hướng tới là cố gắng tìm tòi những cái mới, thẳng thắn trao đổi những sơ suất của các công trình đi trước theo tinh thần kế thừa có phê phán. Nội dung trình bày trong 4 phần. Phần 1: Bối cảnh địa - lịch sử, địa – chính trị của văn hoá Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên. Phần 2: Văn hoá tiền Đại Việt. Phần 3: Văn hoá Chămpa. Phần 4: Văn hoá Phù Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Kiều Thu Hoạch. Mục tiêu mà đề tài hướng tới là cố gắng tìm tòi những cái mới, thẳng thắn trao đổi những sơ suất của các công trình đi trước theo tinh thần kế thừa có phê phán. Nội dung trình bày trong 4 phần. Phần 1: Bối cảnh địa - lịch sử, địa – chính trị của văn hoá Việt Nam thời kỳ thiên niên kỷ đầu Công nguyên. Phần 2: Văn hoá tiền Đại Việt. Phần 3: Văn hoá Chămpa. Phần 4: Văn hoá Phù Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam