Thể loại văn học Việt Nam trung đại

Bộ

CT.09-12-08

Trần Thị Hải Yến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Việt Nam, Văn học, Thể loại văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hải Yến. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện. Những nội dung nghiên cứu chính của đề tài là: Lược thuật quan niệm về thể loại theo thời gian và những vấn đề nảy sinh xung quanh khái niệm về từng thể loại; Lược thuật diễn trình du nhập/hình thành các thể loại; Giới thiệu các tác giả/tác phẩm tiêu biểu của từng thể loại; Trình bày, lý giải lịch sử bản địa hóa, hình thành thể loại và đặc điểm cơ bản của chúng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hải Yến. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện. Những nội dung nghiên cứu chính của đề tài là: Lược thuật quan niệm về thể loại theo thời gian và những vấn đề nảy sinh xung quanh khái niệm về từng thể loại; Lược thuật diễn trình du nhập/hình thành các thể loại; Giới thiệu các tác giả/tác phẩm tiêu biểu của từng thể loại; Trình bày, lý giải lịch sử bản địa hóa, hình thành thể loại và đặc điểm cơ bản của chúng.

Trên cơ sở sưu tầm, thống kê, phân loại các đơn vị tác phẩm di sản văn chương trung đại, cung cấp một phác thảo về hiện trạng văn bản, phiên âm, phiên dịch mảng văn chương viết bằng chữ Hán – Nôm ở từng thể loại. Đây là nội dung chưa được xử lý thấu đáo trong các nghiên cứu thể loại trước đây.

Cung cấp một phác thảo về ngọn nguồn, lịch trình phát triển, và đặc điểm cơ bản của từng thể loại, trên cơ sở đó hình thành là một khung kiến thức, thông tin cơ bản nhất về hệ thống thể loại của văn chương Việt Nam thời trung đại, đặt nền cho những nghiên cứu chuyên sâu sau này về thể loại hoặc tác phẩm cụ thể.
Các tin khác

Thể loại văn học Việt Nam trung đại

Bộ

CT.09-12-08

Trần Thị Hải Yến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Việt Nam, Văn học, Thể loại văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hải Yến. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện. Những nội dung nghiên cứu chính của đề tài là: Lược thuật quan niệm về thể loại theo thời gian và những vấn đề nảy sinh xung quanh khái niệm về từng thể loại; Lược thuật diễn trình du nhập/hình thành các thể loại; Giới thiệu các tác giả/tác phẩm tiêu biểu của từng thể loại; Trình bày, lý giải lịch sử bản địa hóa, hình thành thể loại và đặc điểm cơ bản của chúng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hải Yến. Đề tài  thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện. Những nội dung nghiên cứu chính của đề tài là: Lược thuật quan niệm về thể loại theo thời gian và những vấn đề nảy sinh xung quanh khái niệm về từng thể loại; Lược thuật diễn trình du nhập/hình thành các thể loại; Giới thiệu các tác giả/tác phẩm tiêu biểu của từng thể loại; Trình bày, lý giải lịch sử bản địa hóa, hình thành thể loại và đặc điểm cơ bản của chúng.

Trên cơ sở sưu tầm, thống kê, phân loại các đơn vị tác phẩm di sản văn chương trung đại, cung cấp một phác thảo về hiện trạng văn bản, phiên âm, phiên dịch mảng văn chương viết bằng chữ Hán – Nôm ở từng thể loại. Đây là nội dung chưa được xử lý thấu đáo trong các nghiên cứu thể loại trước đây.

Cung cấp một phác thảo về ngọn nguồn, lịch trình phát triển, và đặc điểm cơ bản của từng thể loại, trên cơ sở đó hình thành là một khung kiến thức, thông tin cơ bản nhất về hệ thống thể loại của văn chương Việt Nam thời trung đại, đặt nền cho những nghiên cứu chuyên sâu sau này về thể loại hoặc tác phẩm cụ thể.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam