Xây dựng Atlas hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam

Bộ

Đinh Thị Hoàng Uyên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Hoàng Uyên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ "Những vấn đề cơ bản môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện trong thời gian 2009 - 2010.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Hoàng Uyên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ "Những vấn đề cơ bản môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện trong thời gian 2009 - 2010.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một Atlas bao gồm một tập bản đồ có hệ thống, đồng bộ về những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam. Đề tài gồm 4 nội dung chính. Nội dung 1: Hiện trạng môi trường  tự nhiên. Nội dung 2: Phát triển kinh tế với môi trường. Nội dung 3: Văn hóa xã hội với môi trường. Nội dung 4: Đánh giá hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững.
Các tin khác

Xây dựng Atlas hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam

Bộ

Đinh Thị Hoàng Uyên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Hoàng Uyên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ "Những vấn đề cơ bản môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện trong thời gian 2009 - 2010.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Hoàng Uyên. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ "Những vấn đề cơ bản môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" do Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững thực hiện trong thời gian 2009 - 2010.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một Atlas bao gồm một tập bản đồ có hệ thống, đồng bộ về những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam. Đề tài gồm 4 nội dung chính. Nội dung 1: Hiện trạng môi trường  tự nhiên. Nội dung 2: Phát triển kinh tế với môi trường. Nội dung 3: Văn hóa xã hội với môi trường. Nội dung 4: Đánh giá hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam