Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học Việt Nam năm 2010

Bộ

Lại Văn Tới

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lại Văn Tới. Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lại Văn Tới. Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Đá cũ. Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Kim khí. Phần thứ ba: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học lịch sử Việt Nam. Phần thứ tư: Khảo cổ học thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao và quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ này là báo cáo thường niên của Viện Khảo cổ học, đây là Báo cáo của năm 2010 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên phạm vi cả nước và các hợp tác khảo cổ học ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt Báo cáo tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm là việc chuẩn bị cho Đại kễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với sự kiện nổi bật là Trung tâm di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Các tin khác

Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học Việt Nam năm 2010

Bộ

Lại Văn Tới

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lại Văn Tới. Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lại Văn Tới. Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Đá cũ. Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Kim khí. Phần thứ ba: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học lịch sử Việt Nam. Phần thứ tư: Khảo cổ học thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao và quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ này là báo cáo thường niên của Viện Khảo cổ học, đây là Báo cáo của năm 2010 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên phạm vi cả nước và các hợp tác khảo cổ học ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt Báo cáo tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm là việc chuẩn bị cho Đại kễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với sự kiện nổi bật là Trung tâm di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam