Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa thế kỷ XI – XIX qua nguồn tư liệu khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu năm 1998 đến 2008

Bộ

Tống Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tống Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tống Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học thế kỷ XI-XIX ở khu vực Miền Bắc Việt Nam hơn 10 năm qua kể từ năm 1998 đến nay. Đánh giá các giá trị lịch sử - văn hóa qua thành tựu nghiên cứu khảo cổ học hơn 10 năm qua, thông qua đó, xác định làm rõ các đóng góp mới của khảo cổ học lịch sử Việt Nam trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ XI-XIX, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích. Công bố kết quả nghiên cứu cơ bản khảo cổ học thế kỷ XI-XIX được nghiên cứu từ năm 1998 đến nay nhằm phục vụ nghiên cứu và phát huy giá trị khoa học, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chương trình nghiên cứu tiếp theo.
Các tin khác

Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa thế kỷ XI – XIX qua nguồn tư liệu khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu năm 1998 đến 2008

Bộ

Tống Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Lịch sử, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tống Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tống Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học thế kỷ XI-XIX ở khu vực Miền Bắc Việt Nam hơn 10 năm qua kể từ năm 1998 đến nay. Đánh giá các giá trị lịch sử - văn hóa qua thành tựu nghiên cứu khảo cổ học hơn 10 năm qua, thông qua đó, xác định làm rõ các đóng góp mới của khảo cổ học lịch sử Việt Nam trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ XI-XIX, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích. Công bố kết quả nghiên cứu cơ bản khảo cổ học thế kỷ XI-XIX được nghiên cứu từ năm 1998 đến nay nhằm phục vụ nghiên cứu và phát huy giá trị khoa học, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chương trình nghiên cứu tiếp theo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam