Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt – Lào

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Đề tài thuộc Chương trình Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò, vị trí của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh của mỗi nước cũng như ở vùng biên giới hai nước Việt Lào. Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề ra giải pháp chính sách phát huy vai trò các yếu tố tộc người của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh ở vùng biên giới Việt – Lào.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Đề tài thuộc Chương trình Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò, vị trí của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh của mỗi nước cũng như ở vùng biên giới hai nước Việt Lào. Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề ra giải pháp chính sách phát huy vai trò các yếu tố tộc người của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh ở vùng biên giới Việt – Lào.

Nâng cao năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam và Lào trong lĩnh vực dân tộc học/nhân học góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho viện dân tộc học – tôn giáo (Viện Khoa học xã hội Quốc gia lào) và Viện dân tộc học (Viện Khoa học xã hội Việt).
Các tin khác

Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt – Lào

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Đề tài thuộc Chương trình Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò, vị trí của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh của mỗi nước cũng như ở vùng biên giới hai nước Việt Lào. Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề ra giải pháp chính sách phát huy vai trò các yếu tố tộc người của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh ở vùng biên giới Việt – Lào.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Đề tài thuộc Chương trình Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò, vị trí của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh của mỗi nước cũng như ở vùng biên giới hai nước Việt Lào. Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề ra giải pháp chính sách phát huy vai trò các yếu tố tộc người của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh ở vùng biên giới Việt – Lào.

Nâng cao năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam và Lào trong lĩnh vực dân tộc học/nhân học góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho viện dân tộc học – tôn giáo (Viện Khoa học xã hội Quốc gia lào) và Viện dân tộc học (Viện Khoa học xã hội Việt).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam