Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09.30.08

Cù Chí Lợi, Lê Thị Thu

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi và ThS. Lê Thị Thu. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện. Đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ giữa Canađa và Mỹ (những nhân tố nội tại của hai nước và những nhân tố quốc tế), dự báo trong thời gian tới. Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhất đến quan hệ kinh tế. Thông qua việc phân tích quan hệ giữa hai nước tìm hiểu cơ cấu tổ chức và thể chế để giải quyết mối quan hệ này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi và ThS. Lê Thị Thu. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện. Đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ giữa Canađa và Mỹ (những nhân tố nội tại của hai nước và những nhân tố quốc tế), dự báo trong thời gian tới. Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhất đến quan hệ kinh tế. Thông qua việc phân tích quan hệ giữa hai nước tìm hiểu cơ cấu tổ chức và thể chế để giải quyết mối quan hệ này.

Dự báo xu hướng phát triển quan hệ giữa Canađa và Mỹ trong 10 năm tới (trong đó phấn tích rõ yếu tố nào tích cực và yếu tố nào gây trở ngại đến triển vọng quan hệ giữa hai nước). Rút ra bài học kinh nghiệm của Canađa trong xử lý quan hệ với Mỹ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay nói chung và trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nói riêng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Canađa -  Mỹ giai đoạn 2001-2020. Chương 2: Quan hệ chính trị Canađa -  Mỹ trong thập kỷ qua. Chương 3: Thực trạng quan hệ kinh tế Canađa - Mỹ trong thập kỷ qua. Chương 4: Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Canađa - Mỹ trong giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09.30.08

Cù Chí Lợi, Lê Thị Thu

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi và ThS. Lê Thị Thu. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện. Đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ giữa Canađa và Mỹ (những nhân tố nội tại của hai nước và những nhân tố quốc tế), dự báo trong thời gian tới. Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhất đến quan hệ kinh tế. Thông qua việc phân tích quan hệ giữa hai nước tìm hiểu cơ cấu tổ chức và thể chế để giải quyết mối quan hệ này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi và ThS. Lê Thị Thu. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện. Đề tài tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ giữa Canađa và Mỹ (những nhân tố nội tại của hai nước và những nhân tố quốc tế), dự báo trong thời gian tới. Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhất đến quan hệ kinh tế. Thông qua việc phân tích quan hệ giữa hai nước tìm hiểu cơ cấu tổ chức và thể chế để giải quyết mối quan hệ này.

Dự báo xu hướng phát triển quan hệ giữa Canađa và Mỹ trong 10 năm tới (trong đó phấn tích rõ yếu tố nào tích cực và yếu tố nào gây trở ngại đến triển vọng quan hệ giữa hai nước). Rút ra bài học kinh nghiệm của Canađa trong xử lý quan hệ với Mỹ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay nói chung và trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nói riêng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Canađa -  Mỹ giai đoạn 2001-2020. Chương 2: Quan hệ chính trị Canađa -  Mỹ trong thập kỷ qua. Chương 3: Thực trạng quan hệ kinh tế Canađa - Mỹ trong thập kỷ qua. Chương 4: Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Canađa - Mỹ trong giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam