Những quan điểm cơ bản về Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Bộ

Hà Thị Mai Hiên

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 24/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá, tổng kết quá trình điều chỉnh pháp luật hoạt động tố tụng dân sự, chỉ ra những bất cập cần khắc phục, những giá trị cần phát huy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống hoá, pháp điển hoá Pháp luật Tố tụng dân sự; Đưa ra những kết luận, kiến giải khoa học cho việc xác định những quan điểm cơ bản về Bộ luật Tố tụng dân sự ở Việt Nam.

Các tin khác

Những quan điểm cơ bản về Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Bộ

Hà Thị Mai Hiên

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 24/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá, tổng kết quá trình điều chỉnh pháp luật hoạt động tố tụng dân sự, chỉ ra những bất cập cần khắc phục, những giá trị cần phát huy trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống hoá, pháp điển hoá Pháp luật Tố tụng dân sự; Đưa ra những kết luận, kiến giải khoa học cho việc xác định những quan điểm cơ bản về Bộ luật Tố tụng dân sự ở Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam