Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ bản về tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Hà Thị Mai Hiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Tư pháp dân sự, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận chung của tư pháp dân sự và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay. Tổng kết, đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới và thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp dân sự hiện hành. Phân tích luận giải những phương pháp, quan điểm, yêu cầu và nội dung của sự hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận chung của tư pháp dân sự và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay. Tổng kết, đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới và thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp dân sự hiện hành. Phân tích luận giải những phương pháp, quan điểm, yêu cầu và nội dung của sự hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát chung về hệ thống tư pháp dân sự. Phần 2: Thực trạng hệ thống tư pháp dân sự Việt Nam. Phần 3: Những quan điểm, phương hướng, nội dung và giải pháp hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự.
Các tin khác

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cơ bản về tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Hà Thị Mai Hiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Tư pháp dân sự, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận chung của tư pháp dân sự và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay. Tổng kết, đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới và thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp dân sự hiện hành. Phân tích luận giải những phương pháp, quan điểm, yêu cầu và nội dung của sự hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận chung của tư pháp dân sự và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện tư pháp dân sự ở Việt Nam hiện nay. Tổng kết, đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới và thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp dân sự hiện hành. Phân tích luận giải những phương pháp, quan điểm, yêu cầu và nội dung của sự hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự đáp ứng yêu cầu của việc hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát chung về hệ thống tư pháp dân sự. Phần 2: Thực trạng hệ thống tư pháp dân sự Việt Nam. Phần 3: Những quan điểm, phương hướng, nội dung và giải pháp hoàn thiện hệ thống tư pháp dân sự.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam