Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020

Bộ

Vũ Quế Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững, Văn hóa môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quế Hương. Đề tài đã nhận dạng một số vấn đề bức xúc về văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay, phát hiện nguyên nhân và từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quế Hương. Đề tài đã nhận dạng một số vấn đề bức xúc về văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay, phát hiện nguyên nhân và từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực  tiễn về văn hóa môi trường và phát triển bền vững. Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường của Việt Nam hiện nay. Chương 3: Định hướng về các giải pháp xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020

Bộ

Vũ Quế Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững, Văn hóa môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quế Hương. Đề tài đã nhận dạng một số vấn đề bức xúc về văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay, phát hiện nguyên nhân và từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Quế Hương. Đề tài đã nhận dạng một số vấn đề bức xúc về văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay, phát hiện nguyên nhân và từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực  tiễn về văn hóa môi trường và phát triển bền vững. Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường của Việt Nam hiện nay. Chương 3: Định hướng về các giải pháp xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam