Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT-09-37-02

Nguyễn Đức Đồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Đồng. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung đánh giá sự phát triển theo hướng bền vững ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian qua, trên cơ sở đó xác định những thành tựu và những tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu cũng như những tồn tại đó. Phân tích, đánh giá bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế tác động tới quá trình phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững; qua đó xác định luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và các giải pháp chiến lược, chính sách phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Đồng. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung đánh giá sự phát triển theo hướng bền vững ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian qua, trên cơ sở đó xác định những thành tựu và những tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu cũng như những tồn tại đó. Phân tích, đánh giá bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế tác động tới quá trình phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững; qua đó xác định luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và các giải pháp chiến lược, chính sách phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững vùng và vận dụng để xây dựng khung lý thuyết cho vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 2: Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 3: Phân tích và đánh giá hiện trạng một số vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 4: Một số định hướng và giải pháp thúc đẩy sự phát triển ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT-09-37-02

Nguyễn Đức Đồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Đồng. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung đánh giá sự phát triển theo hướng bền vững ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian qua, trên cơ sở đó xác định những thành tựu và những tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu cũng như những tồn tại đó. Phân tích, đánh giá bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế tác động tới quá trình phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững; qua đó xác định luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và các giải pháp chiến lược, chính sách phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Đồng. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung đánh giá sự phát triển theo hướng bền vững ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian qua, trên cơ sở đó xác định những thành tựu và những tồn tại, nguyên nhân của những thành tựu cũng như những tồn tại đó. Phân tích, đánh giá bối cảnh phát triển trong nước và quốc tế tác động tới quá trình phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững; qua đó xác định luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng và các giải pháp chiến lược, chính sách phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo hướng bền vững.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững vùng và vận dụng để xây dựng khung lý thuyết cho vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 2: Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 3: Phân tích và đánh giá hiện trạng một số vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Chương 4: Một số định hướng và giải pháp thúc đẩy sự phát triển ở vùng trung du, miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam