Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Bộ

Hà Hữu Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Đồng bằng Bắc Bộ, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Phân tích, dự báo những nguồn nhân lực mới, cơ hội mới, khả năng mới cho phát triển cũng như những cản trở, thiếu hụt, những vấn đề nảy sinh cần được chú ý trong quá trình phát triển nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ theo hướng bền vững. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững. Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Quan điểm, giải pháp phát triển bền vững vùng nông thôn đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

Bộ

Hà Hữu Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Đồng bằng Bắc Bộ, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Phân tích, dự báo những nguồn nhân lực mới, cơ hội mới, khả năng mới cho phát triển cũng như những cản trở, thiếu hụt, những vấn đề nảy sinh cần được chú ý trong quá trình phát triển nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ theo hướng bền vững. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ theo hướng phát triển bền vững. Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Quan điểm, giải pháp phát triển bền vững vùng nông thôn đồng bằng và ven biển Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam