Hệ thống chính trị cấp xã nhìn từ phía người dân

Bộ

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2001 - 13/04/2024

Xã hội học, Dân chủ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ (tài liệu lưu trữ không rõ tên chủ nhiệm đề tài). Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá của người dân về các vấn đề thực hiện qui chế dân chủ ở địa phương, hệ thống chính trị ở xã, quá trình bầu cử; Đánh giá về thực hiện quá trình dân chủ ở địa phương trên các chỉ báo đo lường về mức độ được thông tin, được tham gia vào các quyết định ở địa phương, giám sát quá trình thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của người dân, năng lực hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ địa phương, bầu cử hội đồng nhân dân và chủ tịch UBND; Thu thập thông tin từ thực tiễn về hệ thống chính trị cơ sở cấp xã, nhìn từ phía người dân. Đề tài được thực hiện tại 5 tỉnh: Yên Bái, Nam Định, Bình Định, Đắc Lắc và Cần Thơ.

Các tin khác

Hệ thống chính trị cấp xã nhìn từ phía người dân

Bộ

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2001 - 13/04/2024

Xã hội học, Dân chủ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ (tài liệu lưu trữ không rõ tên chủ nhiệm đề tài). Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá của người dân về các vấn đề thực hiện qui chế dân chủ ở địa phương, hệ thống chính trị ở xã, quá trình bầu cử; Đánh giá về thực hiện quá trình dân chủ ở địa phương trên các chỉ báo đo lường về mức độ được thông tin, được tham gia vào các quyết định ở địa phương, giám sát quá trình thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của người dân, năng lực hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ địa phương, bầu cử hội đồng nhân dân và chủ tịch UBND; Thu thập thông tin từ thực tiễn về hệ thống chính trị cơ sở cấp xã, nhìn từ phía người dân. Đề tài được thực hiện tại 5 tỉnh: Yên Bái, Nam Định, Bình Định, Đắc Lắc và Cần Thơ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam