Điều tra tổng thể tiếng Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bộ

Hoàng Văn Hành

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2001 - 16/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Hoàng Văn Hành. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương ngữ của tiếng Việt trên các phương diện: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, sự phân bố từng phương ngữ trên lãnh thổ Việt Nam, tiến tới vẽ bản đồ phương ngữ, thổ ngữ; Nghiên cứu các quy luật phát triển của tiếng Việt (thế kỉ 20), sự biến động của hệ thống từ vựng. Chỉ ra các loại lỗi về tiếng Việt của học sinh các cấp, đề xuất các phương thức sửa lỗi; Xác định những đặc trưng cơ bản, các khuôn mẫu chủ yếu trong nội dung, kết cấu của tiếng Việt trong các văn bản hành chính Nhà nước,… để tiến tới chuẩn hoá các loại văn bản và công tác soạn thảo văn bản; Đánh giá vai trò và phạm vi sử dụng của tiếng Việt trong đời sống xã hội nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước có cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách trước mắt và lâu dài trong giáo dục đào tạo, trong chính sách ngôn ngữ, trong chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội, phổ biến và truyền bá tiếng Việt.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Hoàng Văn Hành. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương ngữ của tiếng Việt trên các phương diện: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, sự phân bố từng phương ngữ trên lãnh thổ Việt Nam, tiến tới vẽ bản đồ phương ngữ, thổ ngữ; Nghiên cứu các quy luật phát triển của tiếng Việt (thế kỉ 20), sự biến động của hệ thống từ vựng. Chỉ ra các loại lỗi về tiếng Việt của học sinh các cấp, đề xuất các phương thức sửa lỗi; Xác định những đặc trưng cơ bản, các khuôn mẫu chủ yếu trong nội dung, kết cấu của tiếng Việt trong các văn bản hành chính Nhà nước,… để tiến tới chuẩn hoá các loại văn bản và công tác soạn thảo văn bản; Đánh giá vai trò và phạm vi sử dụng của tiếng Việt trong đời sống xã hội nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước có cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách trước mắt và lâu dài trong giáo dục đào tạo, trong chính sách ngôn ngữ, trong chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội, phổ biến và truyền bá tiếng Việt.

Các tin khác

Điều tra tổng thể tiếng Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Bộ

Hoàng Văn Hành

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2001 - 16/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Hoàng Văn Hành. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương ngữ của tiếng Việt trên các phương diện: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, sự phân bố từng phương ngữ trên lãnh thổ Việt Nam, tiến tới vẽ bản đồ phương ngữ, thổ ngữ; Nghiên cứu các quy luật phát triển của tiếng Việt (thế kỉ 20), sự biến động của hệ thống từ vựng. Chỉ ra các loại lỗi về tiếng Việt của học sinh các cấp, đề xuất các phương thức sửa lỗi; Xác định những đặc trưng cơ bản, các khuôn mẫu chủ yếu trong nội dung, kết cấu của tiếng Việt trong các văn bản hành chính Nhà nước,… để tiến tới chuẩn hoá các loại văn bản và công tác soạn thảo văn bản; Đánh giá vai trò và phạm vi sử dụng của tiếng Việt trong đời sống xã hội nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước có cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách trước mắt và lâu dài trong giáo dục đào tạo, trong chính sách ngôn ngữ, trong chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội, phổ biến và truyền bá tiếng Việt.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Hoàng Văn Hành. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương ngữ của tiếng Việt trên các phương diện: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, sự phân bố từng phương ngữ trên lãnh thổ Việt Nam, tiến tới vẽ bản đồ phương ngữ, thổ ngữ; Nghiên cứu các quy luật phát triển của tiếng Việt (thế kỉ 20), sự biến động của hệ thống từ vựng. Chỉ ra các loại lỗi về tiếng Việt của học sinh các cấp, đề xuất các phương thức sửa lỗi; Xác định những đặc trưng cơ bản, các khuôn mẫu chủ yếu trong nội dung, kết cấu của tiếng Việt trong các văn bản hành chính Nhà nước,… để tiến tới chuẩn hoá các loại văn bản và công tác soạn thảo văn bản; Đánh giá vai trò và phạm vi sử dụng của tiếng Việt trong đời sống xã hội nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước có cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách trước mắt và lâu dài trong giáo dục đào tạo, trong chính sách ngôn ngữ, trong chính sách về kinh tế, văn hoá, xã hội, phổ biến và truyền bá tiếng Việt.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam