Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII

Bộ

Trần Thị Vinh

Viện Sử học

Viện Sử học, Khoa lịch sử trường Đại học KHXH và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Sử trường Đại học Sư phạm Vinh, Viện Lịch sử Quân sự

01/01/2001 - 13/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Vinh. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đã đạt được của giới sử học trong những năm qua, dựa trên nguồn tài liệu mới, kết hợp với những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, chú trọng vấn đề lịch sử kinh tế-xã hội mà trước đây các công trình nghiên cứu trước chưa có điều kiện thực hiện; Phản ánh trung thực bộ mặt lịch sử thời kỳ một vua hai chúa - một sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII. Bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trên cơ sở nguồn tài liệu mới, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử được giới sử học thừa nhận.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Vinh. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đã đạt được của giới sử học trong những năm qua, dựa trên nguồn tài liệu mới, kết hợp với những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, chú trọng vấn đề lịch sử kinh tế-xã hội mà trước đây các công trình nghiên cứu trước chưa có điều kiện thực hiện; Phản ánh trung thực bộ mặt lịch sử thời kỳ một vua hai chúa - một sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII. Bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trên cơ sở nguồn tài liệu mới, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử được giới sử học thừa nhận.

Các tin khác

Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII

Bộ

Trần Thị Vinh

Viện Sử học

Viện Sử học, Khoa lịch sử trường Đại học KHXH và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Sử trường Đại học Sư phạm Vinh, Viện Lịch sử Quân sự

01/01/2001 - 13/04/2024

Lịch sử

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Vinh. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đã đạt được của giới sử học trong những năm qua, dựa trên nguồn tài liệu mới, kết hợp với những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, chú trọng vấn đề lịch sử kinh tế-xã hội mà trước đây các công trình nghiên cứu trước chưa có điều kiện thực hiện; Phản ánh trung thực bộ mặt lịch sử thời kỳ một vua hai chúa - một sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII. Bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trên cơ sở nguồn tài liệu mới, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử được giới sử học thừa nhận.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Vinh. Nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đã đạt được của giới sử học trong những năm qua, dựa trên nguồn tài liệu mới, kết hợp với những kết quả nghiên cứu mới về giai đoạn lịch sử này và những nhận thức mới, đề tài tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII, chú trọng vấn đề lịch sử kinh tế-xã hội mà trước đây các công trình nghiên cứu trước chưa có điều kiện thực hiện; Phản ánh trung thực bộ mặt lịch sử thời kỳ một vua hai chúa - một sản phẩm đặc biệt của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII. Bổ sung những kết quả nghiên cứu mới trên cơ sở nguồn tài liệu mới, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử được giới sử học thừa nhận.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam