109) Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT 09-29-03

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới quá trình phát triển của Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21; Nghiên cứu những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới quá trình phát triển của Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21; Nghiên cứu những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thực trạng chính trị, kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Xu thế phát triển của Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020. Chương 3: Dự báo những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam giai đoạn 2010-2020.
Các tin khác

109) Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

CT 09-29-03

Nguyễn An Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới quá trình phát triển của Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21; Nghiên cứu những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn An Hà. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện. Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới quá trình phát triển của Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21; Nghiên cứu những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thực trạng chính trị, kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Xu thế phát triển của Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020. Chương 3: Dự báo những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam giai đoạn 2010-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam