Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Xuân Trung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Xuân Trung. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Mỹ và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm phân tích và làm rõ thực trạng nổi bật về sự phát triển của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong 10 năm 2001-2010, nội dung và sự tác động nổi bật trong quá trình phát triển của các nước này về các mặt chính trị, cải cách dân chủ, tự do hóa kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Xuân Trung. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Mỹ và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm phân tích và làm rõ thực trạng nổi bật về sự phát triển của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong 10 năm 2001-2010, nội dung và sự tác động nổi bật trong quá trình phát triển của các nước này về các mặt chính trị, cải cách dân chủ, tự do hóa kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội.

Nhận định xu hướng phát triển cơ bản của những nước này trong hơn 10 năm tới (2011-2020) về các mặt chính trị và kinh tế. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng phát triển chủ yếu của những nước trên đánh giá khả năng hợp tác và kinh nghiệm phát triển cho Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Xu hướng quốc tế, khu vực và những tác động đến chính trị - kinh tế các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến năm 2020. Chương 2: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong giai đoạn 2001-2010. Chương 3: Xu hướng chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến 2020 và ý nghĩa đối với Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Xuân Trung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Xuân Trung. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Mỹ và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm phân tích và làm rõ thực trạng nổi bật về sự phát triển của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong 10 năm 2001-2010, nội dung và sự tác động nổi bật trong quá trình phát triển của các nước này về các mặt chính trị, cải cách dân chủ, tự do hóa kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Xuân Trung. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Mỹ và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm phân tích và làm rõ thực trạng nổi bật về sự phát triển của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong 10 năm 2001-2010, nội dung và sự tác động nổi bật trong quá trình phát triển của các nước này về các mặt chính trị, cải cách dân chủ, tự do hóa kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội.

Nhận định xu hướng phát triển cơ bản của những nước này trong hơn 10 năm tới (2011-2020) về các mặt chính trị và kinh tế. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng phát triển chủ yếu của những nước trên đánh giá khả năng hợp tác và kinh nghiệm phát triển cho Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Xu hướng quốc tế, khu vực và những tác động đến chính trị - kinh tế các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến năm 2020. Chương 2: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong giai đoạn 2001-2010. Chương 3: Xu hướng chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến 2020 và ý nghĩa đối với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam