Phát triển nội dung thông tin trên Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Huệ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Công nghệ thông tin, Thư viện

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính sau: Thu thập, xử lý, biên tập, tạo dữ liệu cho nội dung thông tin trên Website Viện KHXHVN theo mô hình Website mới nhằm làm phong phú nội dung thông tin của Website Viện KHXHVN, trong đó tập trung phát triển các CSDL về nguồn lực thông tin nội tại của Viện KHXHVN trên mạng.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính sau: Thu thập, xử lý, biên tập, tạo dữ liệu cho nội dung thông tin trên Website Viện KHXHVN theo mô hình Website mới nhằm làm phong phú nội dung thông tin của Website Viện KHXHVN, trong đó tập trung phát triển các CSDL về nguồn lực thông tin nội tại của Viện KHXHVN trên mạng.

Làm rõ những nhóm tin cần có trên Website Viện KHXHVN theo các tiêu chuẩn của Nhà nước và các tiêu chí đánh giá hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với một Website cơ quan nhà nước cấp Bộ và ngang Bộ. Trên cơ sở phân tích thực trạng cung cấp thông tin của Website Viện KHXHVN theo các tiêu chí đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông để đưa ra những khuyến nghị cho việc xây dựng kế hoạch phát triển các nguồn tin cho nội dung thông tin trên Website của Viện KHXHVN giai đoạn tiếp theo.
Các tin khác

Phát triển nội dung thông tin trên Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Huệ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Công nghệ thông tin, Thư viện

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính sau: Thu thập, xử lý, biên tập, tạo dữ liệu cho nội dung thông tin trên Website Viện KHXHVN theo mô hình Website mới nhằm làm phong phú nội dung thông tin của Website Viện KHXHVN, trong đó tập trung phát triển các CSDL về nguồn lực thông tin nội tại của Viện KHXHVN trên mạng.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thị Huệ. Nhiệm vụ nhằm thực hiện 2 mục tiêu chính sau: Thu thập, xử lý, biên tập, tạo dữ liệu cho nội dung thông tin trên Website Viện KHXHVN theo mô hình Website mới nhằm làm phong phú nội dung thông tin của Website Viện KHXHVN, trong đó tập trung phát triển các CSDL về nguồn lực thông tin nội tại của Viện KHXHVN trên mạng.

Làm rõ những nhóm tin cần có trên Website Viện KHXHVN theo các tiêu chuẩn của Nhà nước và các tiêu chí đánh giá hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với một Website cơ quan nhà nước cấp Bộ và ngang Bộ. Trên cơ sở phân tích thực trạng cung cấp thông tin của Website Viện KHXHVN theo các tiêu chí đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông để đưa ra những khuyến nghị cho việc xây dựng kế hoạch phát triển các nguồn tin cho nội dung thông tin trên Website của Viện KHXHVN giai đoạn tiếp theo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam