Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Lào giai đoạn 2011 – 2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

Trương Duy Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hòa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ trong bối cảnh phát triển sôi động của tình hình quốc tế và khu vực thập niên thứ hai thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị đối nội, đối ngoại và sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số đối tác chủ yếu của Lào sẽ như thế nào? Quá trình chuyển đổi mô hình từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, những vấn đề kinh tế nổi bật ở Lào là gì và triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới ra sao?  Tình hình chính trị-kinh tế ở Lào có tác động như thế nào đối với chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội Việt Nam trong những năm tới?  Làm thế nào để phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020?

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hòa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ trong bối cảnh phát triển sôi động của tình hình quốc tế và khu vực thập niên thứ hai thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị đối nội, đối ngoại và sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số đối tác chủ yếu của Lào sẽ như thế nào? Quá trình chuyển đổi mô hình từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, những vấn đề kinh tế nổi bật ở Lào là gì và triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới ra sao?  Tình hình chính trị-kinh tế ở Lào có tác động như thế nào đối với chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội Việt Nam trong những năm tới?  Làm thế nào để phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020?

Nội dung nghiên cứu được trinhg bày trong 8 phần. Phần 1: Phân tích tổng quan bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến tình hình chính trị - kinh tế Lào. Phần 2: Phân tích những vấn đề chính trị nổi bật của Lào thập niên thứ hai thế kỷ XXI.  Phần 3: Phân tích cạnh tranh ảnh hưởng của một số nước ở Lào. Phần 4: Dự báo tình hình chính trị Lào giai đoạn 2011-2020. Phần 5: Phân tích những vấn đề kinh tế nổi bật của Lào. Phần 6: Dự báo triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới. Phần 7: Phân tích tác động từ tình hình ở Lào đối với chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội Việt Nam. Phần 8: Trình bày một số suy nghĩ nhằm phát triển bền vững quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Lào giai đoạn 2011 – 2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

Trương Duy Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hòa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ trong bối cảnh phát triển sôi động của tình hình quốc tế và khu vực thập niên thứ hai thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị đối nội, đối ngoại và sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số đối tác chủ yếu của Lào sẽ như thế nào? Quá trình chuyển đổi mô hình từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, những vấn đề kinh tế nổi bật ở Lào là gì và triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới ra sao?  Tình hình chính trị-kinh tế ở Lào có tác động như thế nào đối với chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội Việt Nam trong những năm tới?  Làm thế nào để phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020?

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Duy Hòa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ trong bối cảnh phát triển sôi động của tình hình quốc tế và khu vực thập niên thứ hai thế kỷ XXI, những vấn đề chính trị đối nội, đối ngoại và sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số đối tác chủ yếu của Lào sẽ như thế nào? Quá trình chuyển đổi mô hình từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, những vấn đề kinh tế nổi bật ở Lào là gì và triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới ra sao?  Tình hình chính trị-kinh tế ở Lào có tác động như thế nào đối với chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội Việt Nam trong những năm tới?  Làm thế nào để phát triển bền vững quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020?

Nội dung nghiên cứu được trinhg bày trong 8 phần. Phần 1: Phân tích tổng quan bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến tình hình chính trị - kinh tế Lào. Phần 2: Phân tích những vấn đề chính trị nổi bật của Lào thập niên thứ hai thế kỷ XXI.  Phần 3: Phân tích cạnh tranh ảnh hưởng của một số nước ở Lào. Phần 4: Dự báo tình hình chính trị Lào giai đoạn 2011-2020. Phần 5: Phân tích những vấn đề kinh tế nổi bật của Lào. Phần 6: Dự báo triển vọng kinh tế Lào trong 10 năm tới. Phần 7: Phân tích tác động từ tình hình ở Lào đối với chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội Việt Nam. Phần 8: Trình bày một số suy nghĩ nhằm phát triển bền vững quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam