Văn hoá Nhật - Những chặng đường phát triển

Bộ

Hồ Hoàng Hoa

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2001 - 21/04/2024

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Hoàng Hoa. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu khái quát về lịch sử phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn hoá Nhật qua các thời đại giúp cho những người quan tâm đến Nhật Bản nói chung và những người nghiên cứu Nhật bản nói riêng có cái nhìn đúng về văn hoá Nhật Bản.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Hoàng Hoa. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu khái quát về lịch sử phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn hoá Nhật qua các thời đại giúp cho những người quan tâm đến Nhật Bản nói chung và những người nghiên cứu Nhật bản nói riêng có cái nhìn đúng về văn hoá Nhật Bản.

Các tin khác

Văn hoá Nhật - Những chặng đường phát triển

Bộ

Hồ Hoàng Hoa

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/2001 - 21/04/2024

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Hoàng Hoa. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu khái quát về lịch sử phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn hoá Nhật qua các thời đại giúp cho những người quan tâm đến Nhật Bản nói chung và những người nghiên cứu Nhật bản nói riêng có cái nhìn đúng về văn hoá Nhật Bản.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Hoàng Hoa. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu khái quát về lịch sử phát triển và những đặc điểm cơ bản của văn hoá Nhật qua các thời đại giúp cho những người quan tâm đến Nhật Bản nói chung và những người nghiên cứu Nhật bản nói riêng có cái nhìn đúng về văn hoá Nhật Bản.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam