Một số vấn đề cơ bản về gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ mã số CT 09-21 do Viện Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ mã số CT 09-21 do Viện Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần và 5 chương. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về gia đình và biến đổi gia đinh. Phần này có 3 chương, với các nội dung: Những khái niệm then chốt nghiên cứu gia đình; Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đinh; Các quan điểm lý thuyết tiếp cận nghiên cứu gia đình và biến đổi gia đình.

Phần thứ hai: Biến đổi gia đình ở Việt Nam, gồm 2 chương, đó là: Sự biến đổi chức năng gia đình; Sự biến đổi cấu trúc gia đình.

Phần thứ ba: Quan điểm và giải pháp chính sách về những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam, với các nội dung: Quan điểm về gia đình và vấn đề cơ bản của gia đình; Những vấn đề cơ bản đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam; Các giải pháp – kiến nghị chủ yếu xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Bộ

Lê Ngọc Văn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ mã số CT 09-21 do Viện Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Ngọc Văn. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ mã số CT 09-21 do Viện Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần và 5 chương. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về gia đình và biến đổi gia đinh. Phần này có 3 chương, với các nội dung: Những khái niệm then chốt nghiên cứu gia đình; Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đinh; Các quan điểm lý thuyết tiếp cận nghiên cứu gia đình và biến đổi gia đình.

Phần thứ hai: Biến đổi gia đình ở Việt Nam, gồm 2 chương, đó là: Sự biến đổi chức năng gia đình; Sự biến đổi cấu trúc gia đình.

Phần thứ ba: Quan điểm và giải pháp chính sách về những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam, với các nội dung: Quan điểm về gia đình và vấn đề cơ bản của gia đình; Những vấn đề cơ bản đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam; Các giải pháp – kiến nghị chủ yếu xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam