Những vấn đề thời sự của chuẩn hóa tiếng Việt

Bộ

Vũ Kim Bảng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chuẩn hoá ngôn ngữ, Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Kim Bảng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Kim Bảng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá thực tế sử dụng tiếng Việt trên một số phương diện tiêu biểu (về tiếng nói và chữ viết), trọng tâm là chuẩn hóa phát âm (chính âm) tiếng Việt và chuẩn hóa tên tắt các tổ chức kinh tế, cơ quan, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam nhằm mục đích chỉ ra những khuynh hướng phát triển mới của tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất những kiến nghị thiết thực phục vụ cho sự phát triển của  tiếng Việt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Chuẩn hóa và vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt. Có các nội dung: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn của chuẩn hóa tiếng Việt; Những vấn đề đặt ra về chuẩn hóa tiếng Việt hiện nay.

Chương 2: Chuẩn hóa phát âm (chính âm) tiếng Việt.

Chương 3: Vấn đề chuẩn hóa tên tắt các tổ chức kinh tế, xã hội tại Việt Nam.

Chương 4: Các vấn đề khác của chuẩn hóa tiếng Việt. Với các nội dung: Vấn đề chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt; Vấn đề chuẩn hóa tên riêng nước ngoài (nhân danh và địa danh) trong tiếng Việt; Vấn đề chuẩn hóa dấu câu tiếng Việt.
Các tin khác

Những vấn đề thời sự của chuẩn hóa tiếng Việt

Bộ

Vũ Kim Bảng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chuẩn hoá ngôn ngữ, Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Kim Bảng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Kim Bảng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá thực tế sử dụng tiếng Việt trên một số phương diện tiêu biểu (về tiếng nói và chữ viết), trọng tâm là chuẩn hóa phát âm (chính âm) tiếng Việt và chuẩn hóa tên tắt các tổ chức kinh tế, cơ quan, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam nhằm mục đích chỉ ra những khuynh hướng phát triển mới của tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất những kiến nghị thiết thực phục vụ cho sự phát triển của  tiếng Việt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Chuẩn hóa và vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt. Có các nội dung: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn của chuẩn hóa tiếng Việt; Những vấn đề đặt ra về chuẩn hóa tiếng Việt hiện nay.

Chương 2: Chuẩn hóa phát âm (chính âm) tiếng Việt.

Chương 3: Vấn đề chuẩn hóa tên tắt các tổ chức kinh tế, xã hội tại Việt Nam.

Chương 4: Các vấn đề khác của chuẩn hóa tiếng Việt. Với các nội dung: Vấn đề chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt; Vấn đề chuẩn hóa tên riêng nước ngoài (nhân danh và địa danh) trong tiếng Việt; Vấn đề chuẩn hóa dấu câu tiếng Việt.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam