Báo cáo thường niên của Viện Nhà nước và Pháp luật

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Pháp luật

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Nhiệm vụ nghiên cứu với mục đích: Làm rõ bối cảnh cải cách và tổng quan cải cách hành chính trong năm 2010 để xác định vị trí, tầm quan trọng của vấn đề được trình bày; Trình bày diễn biến pháp lý và thực tiễn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và cải cách thủ tục hành chính năm 2010; Đánh giá kết quả, đề xuất hướng cải cách hành chính năm 2011.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Nhiệm vụ nghiên cứu với mục đích: Làm rõ bối cảnh cải cách và tổng quan cải cách hành chính trong năm 2010 để xác định vị trí, tầm quan trọng của vấn đề được trình bày; Trình bày diễn biến pháp lý và thực tiễn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và cải cách thủ tục hành chính năm 2010; Đánh giá kết quả, đề xuất hướng cải cách hành chính năm 2011.

Nội dung báo cáo được trình bày trong 2 phần. Phần thứ nhất: Tổng quan hoạt động xây dựng nhà nước và pháp luật Việt Nam năm 2009.

Phần thứ hai: Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trên một số lĩnh vực. Phần này đề cập tới những nội dung: Nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương năm 2009; Nghiên cứu về tổ chức Toà án và Viện kiểm sát năm 2009 trong bối cảnh cải cách tư pháp; Nghiên cứu về tài phán hiến pháp; Những vấn đề cơ bản trong khoa học pháp lý về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2009.
Các tin khác

Báo cáo thường niên của Viện Nhà nước và Pháp luật

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Pháp luật

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Nhiệm vụ nghiên cứu với mục đích: Làm rõ bối cảnh cải cách và tổng quan cải cách hành chính trong năm 2010 để xác định vị trí, tầm quan trọng của vấn đề được trình bày; Trình bày diễn biến pháp lý và thực tiễn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và cải cách thủ tục hành chính năm 2010; Đánh giá kết quả, đề xuất hướng cải cách hành chính năm 2011.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thư. Nhiệm vụ nghiên cứu với mục đích: Làm rõ bối cảnh cải cách và tổng quan cải cách hành chính trong năm 2010 để xác định vị trí, tầm quan trọng của vấn đề được trình bày; Trình bày diễn biến pháp lý và thực tiễn thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và cải cách thủ tục hành chính năm 2010; Đánh giá kết quả, đề xuất hướng cải cách hành chính năm 2011.

Nội dung báo cáo được trình bày trong 2 phần. Phần thứ nhất: Tổng quan hoạt động xây dựng nhà nước và pháp luật Việt Nam năm 2009.

Phần thứ hai: Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật trên một số lĩnh vực. Phần này đề cập tới những nội dung: Nghiên cứu về tổ chức chính quyền địa phương năm 2009; Nghiên cứu về tổ chức Toà án và Viện kiểm sát năm 2009 trong bối cảnh cải cách tư pháp; Nghiên cứu về tài phán hiến pháp; Những vấn đề cơ bản trong khoa học pháp lý về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2009.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam