Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam

Bộ

Đoàn Văn Phúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đoàn Văn Phúc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đoàn Văn Phúc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra toàn diện, nghiên cứu vị thế và chức năng của tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số; thái độ (ngôn ngữ) của những người sử dụng ngôn ngữ (đối với tiếng phổ thông cũng như đối với tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ các dân tộc xung quanh) trong bối cảnh đất nước ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kết quả của những nghiên cứu trên sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao vị thế, vai trò, chức năng của tiếng Việt (ở vùng đồng bào dân tộc), cũng như vị thế, chức năng của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số, cùng với vấn đề bảo tồn sự đa dạng ngôn ngữ - văn hóa – tộc người.

Kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao vị thế, chức năng của các ngôn ngữ ở Việt Nam và bảo tồn sự đa dạng ngôn ngữ - văn hóa – tộc người, trong đó có vấn đề các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong.
Các tin khác

Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam

Bộ

Đoàn Văn Phúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đoàn Văn Phúc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đoàn Văn Phúc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010 "Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020".

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Điều tra toàn diện, nghiên cứu vị thế và chức năng của tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số; thái độ (ngôn ngữ) của những người sử dụng ngôn ngữ (đối với tiếng phổ thông cũng như đối với tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ các dân tộc xung quanh) trong bối cảnh đất nước ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kết quả của những nghiên cứu trên sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao vị thế, vai trò, chức năng của tiếng Việt (ở vùng đồng bào dân tộc), cũng như vị thế, chức năng của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số, cùng với vấn đề bảo tồn sự đa dạng ngôn ngữ - văn hóa – tộc người.

Kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao vị thế, chức năng của các ngôn ngữ ở Việt Nam và bảo tồn sự đa dạng ngôn ngữ - văn hóa – tộc người, trong đó có vấn đề các ngôn ngữ có nguy cơ tiêu vong.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam