Báo cáo thường niên của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Bộ

CT09-32-18

Trương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trương Thị Thu Trang. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm soạn thảo, công bố báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2009 và báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trương Thị Thu Trang. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm soạn thảo, công bố báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2009 và báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Hoạt động của Thư viện Khoa học xã hội, gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động phát triển nguồn tin khoa học xã hội trong năm 2009 và 2010; Báo cáo về hoạt động xử lý  thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2009 và 2010; Báo cáo về hoạt động xây dựng và phát triển thư viện trong năm theo mô hình thư viện hiện đại trên cơ sở liên kết mạng và phát triển các dịch vụ thông tin khoa học xã hội; Báo cáo về các hội nghị, hộ thảo, tập huấn về thông tin – thư viện diễn ra trong năm 2009 và 2010.

Phần thứ hai: Hoạt động nghiên cứu – thông tin của Viện năm 2009. Nội dung phần này đề cập tới: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội; Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội; Bản tin Tài liệu phục vụ nghiên cứu; Các đề tài, nhiệm vụ khoa học; Những hoạt động khoa học khác cùa Viện.

Phần thứ ba: Kết luận. Đánh giá tổng quan những đóng góp khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội trong lĩnh vực thông tin – thư viện cũng như cho hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, và giới thiệu định hướng hoạt động khoa học của Viện trong năm sau.

Các tin khác

Báo cáo thường niên của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Bộ

CT09-32-18

Trương Thị Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trương Thị Thu Trang. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm soạn thảo, công bố báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2009 và báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trương Thị Thu Trang. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm soạn thảo, công bố báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2009 và báo cáo thường niên về hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và hoạt động thư viện của Thông tin Khoa học xã hội năm 2010.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Hoạt động của Thư viện Khoa học xã hội, gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động phát triển nguồn tin khoa học xã hội trong năm 2009 và 2010; Báo cáo về hoạt động xử lý  thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2009 và 2010; Báo cáo về hoạt động xây dựng và phát triển thư viện trong năm theo mô hình thư viện hiện đại trên cơ sở liên kết mạng và phát triển các dịch vụ thông tin khoa học xã hội; Báo cáo về các hội nghị, hộ thảo, tập huấn về thông tin – thư viện diễn ra trong năm 2009 và 2010.

Phần thứ hai: Hoạt động nghiên cứu – thông tin của Viện năm 2009. Nội dung phần này đề cập tới: Niên giám Thông tin Khoa học xã hội; Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội; Bản tin Tài liệu phục vụ nghiên cứu; Các đề tài, nhiệm vụ khoa học; Những hoạt động khoa học khác cùa Viện.

Phần thứ ba: Kết luận. Đánh giá tổng quan những đóng góp khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội trong lĩnh vực thông tin – thư viện cũng như cho hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, và giới thiệu định hướng hoạt động khoa học của Viện trong năm sau.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam