Một số vấn đề cơ bản của các dân tộc vùng Tây Nguyên

Bộ

Nguyễn Văn Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ do Viện Dân tộc học chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 220 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 16 trang.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ do Viện Dân tộc học chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 220 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 16 trang.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản của các dân tộc vùng Tây Nguyên

Bộ

Nguyễn Văn Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2009 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ do Viện Dân tộc học chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 220 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 16 trang.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ do Viện Dân tộc học chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 220 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 16 trang.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam