Sức khoẻ và “hành vi đi tìm sức khoẻ” của cư dân nông thôn hiện nay - những kiến nghị về chính sách

Bộ

Trịnh Hoà Bình

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2001 - 21/04/2024

Xã hội học, Y tế, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hoà Bình. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Nhận diện tình trạng sức khoẻ của nhóm dân cư vùng đồng bằng sông Hồng trên các phương diện: tăng cường sức khoẻ, bảo vệ và chữa trị bệnh tật; Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK) của cư dân trong điều kiện kinh tế thị trường, các hành vi đi tìm sức khoẻ của các nhóm xã hội khác nhau, khả năng chuyển đổi và thích ứng của cư dân với điều kiện mới; Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về chính sách trong lĩnh vực CSSK cho nhân dân nói chung và khu vực nông thôn đồng bằng nói riêng; Dự báo về tình hình sức khoẻ, mô hình bệnh tật và mô hình hành vi đi tìm sức khoẻ trong thời gian tới của cư dân nông thôn đồng bằng sông Hồng.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hoà Bình. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Nhận diện tình trạng sức khoẻ của nhóm dân cư vùng đồng bằng sông Hồng trên các phương diện: tăng cường sức khoẻ, bảo vệ và chữa trị bệnh tật; Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK) của cư dân trong điều kiện kinh tế thị trường, các hành vi đi tìm sức khoẻ của các nhóm xã hội khác nhau, khả năng chuyển đổi và thích ứng của cư dân với điều kiện mới; Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về chính sách trong lĩnh vực CSSK cho nhân dân nói chung và khu vực nông thôn đồng bằng nói riêng; Dự báo về tình hình sức khoẻ, mô hình bệnh tật và mô hình hành vi đi tìm sức khoẻ trong thời gian tới của cư dân nông thôn đồng bằng sông Hồng.

Các tin khác

Sức khoẻ và “hành vi đi tìm sức khoẻ” của cư dân nông thôn hiện nay - những kiến nghị về chính sách

Bộ

Trịnh Hoà Bình

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2001 - 21/04/2024

Xã hội học, Y tế, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hoà Bình. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Nhận diện tình trạng sức khoẻ của nhóm dân cư vùng đồng bằng sông Hồng trên các phương diện: tăng cường sức khoẻ, bảo vệ và chữa trị bệnh tật; Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK) của cư dân trong điều kiện kinh tế thị trường, các hành vi đi tìm sức khoẻ của các nhóm xã hội khác nhau, khả năng chuyển đổi và thích ứng của cư dân với điều kiện mới; Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về chính sách trong lĩnh vực CSSK cho nhân dân nói chung và khu vực nông thôn đồng bằng nói riêng; Dự báo về tình hình sức khoẻ, mô hình bệnh tật và mô hình hành vi đi tìm sức khoẻ trong thời gian tới của cư dân nông thôn đồng bằng sông Hồng.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trịnh Hoà Bình. Nội dung nghiên cứu của đề tài : Nhận diện tình trạng sức khoẻ của nhóm dân cư vùng đồng bằng sông Hồng trên các phương diện: tăng cường sức khoẻ, bảo vệ và chữa trị bệnh tật; Tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khoẻ (CSSK) của cư dân trong điều kiện kinh tế thị trường, các hành vi đi tìm sức khoẻ của các nhóm xã hội khác nhau, khả năng chuyển đổi và thích ứng của cư dân với điều kiện mới; Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về chính sách trong lĩnh vực CSSK cho nhân dân nói chung và khu vực nông thôn đồng bằng nói riêng; Dự báo về tình hình sức khoẻ, mô hình bệnh tật và mô hình hành vi đi tìm sức khoẻ trong thời gian tới của cư dân nông thôn đồng bằng sông Hồng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam