Những vấn đề nổi bật trong quan hệ Trung Quốc – Việt Nam 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Đình Liêm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Ngoại giao, Xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 234 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 37 trang và  01 Bản kiến nghị 9 trang.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 234 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 37 trang và  01 Bản kiến nghị 9 trang.

 

Các tin khác

Những vấn đề nổi bật trong quan hệ Trung Quốc – Việt Nam 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Đình Liêm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Ngoại giao, Xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 234 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 37 trang và  01 Bản kiến nghị 9 trang.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đình Liêm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 234 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 37 trang và  01 Bản kiến nghị 9 trang.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam