Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

CT 09-26-01

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 170 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

CT 09-26-01

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật của Trung Quốc của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến 2020” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 170 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 35 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam