Phật giáo Huế và vùng phụ cận thời kỳ từ năm 1932 dến nay

Bộ

Lê Tâm Đắc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Phật giáo, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Tâm Đắc. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 229 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 56 trang và  01 Bản kiến nghị 12 trang.
Các tin khác

Phật giáo Huế và vùng phụ cận thời kỳ từ năm 1932 dến nay

Bộ

Lê Tâm Đắc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Phật giáo, Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Tâm Đắc. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 229 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 56 trang và  01 Bản kiến nghị 12 trang.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam