Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận về bách khoa thư

Bộ

Đinh Ngọc Vượng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Bách khoa thư, Từ điển học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài có mã số CT 09-33-02  thuộc Chương trình cấp Bộ CT 09-33 “Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài có mã số CT 09-33-02  thuộc Chương trình cấp Bộ CT 09-33 “Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và phương pháp luận về từ điển bách khoa và bách khoa thư. Phần này có các nội dung: Khái niệm từ điển bách khoa và bách khoa thư; Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của ngành bách khoa thư học; Khái quát về các mô hình từ điển bách khoa và bách khoa thư; Tính chất và đặc trưng của các công trình bách khoa; Cấu trúc tri thức trong công trình bách khoa; Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của các công trình bách khoa.

Phần thứ hai: Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa và bách khoa thư, với các nội dung sau: Quy trình cơ bản trong biên soạn từ điển bách khoa và bách khoa thư; Phương pháp xác lập bảng mục từ trong từ điển bách khoa hoặc bài mục trong bách khoa thư; Kết cấu mục từ trong từ điển bách khoa và bách khoa thư; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa tổng hợp; Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa, bách khoa thư địa phương; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa cho đối tượng; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa chuyên ngành; Phương pháp biên soạn kênh hình trong các công trình bách khoa.

Phần thứ ba: Phương pháp thu thập tư liệu, tổ chức cộng tác viên, phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ tiếng nước ngoài và biên soạn sách Index.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận về bách khoa thư

Bộ

Đinh Ngọc Vượng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Bách khoa thư, Từ điển học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài có mã số CT 09-33-02  thuộc Chương trình cấp Bộ CT 09-33 “Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài có mã số CT 09-33-02  thuộc Chương trình cấp Bộ CT 09-33 “Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và phương pháp luận về từ điển bách khoa và bách khoa thư. Phần này có các nội dung: Khái niệm từ điển bách khoa và bách khoa thư; Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của ngành bách khoa thư học; Khái quát về các mô hình từ điển bách khoa và bách khoa thư; Tính chất và đặc trưng của các công trình bách khoa; Cấu trúc tri thức trong công trình bách khoa; Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của các công trình bách khoa.

Phần thứ hai: Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa và bách khoa thư, với các nội dung sau: Quy trình cơ bản trong biên soạn từ điển bách khoa và bách khoa thư; Phương pháp xác lập bảng mục từ trong từ điển bách khoa hoặc bài mục trong bách khoa thư; Kết cấu mục từ trong từ điển bách khoa và bách khoa thư; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa tổng hợp; Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa, bách khoa thư địa phương; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa cho đối tượng; Phương pháp biên soạn các công trình bách khoa chuyên ngành; Phương pháp biên soạn kênh hình trong các công trình bách khoa.

Phần thứ ba: Phương pháp thu thập tư liệu, tổ chức cộng tác viên, phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ tiếng nước ngoài và biên soạn sách Index.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam