Niên giám thông tin khoa học xã hội số 5 và 6

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Khoa học xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm giới thiệu các kết quả và thành tựu nghiên cứu cũng như các sự kiện nổi bật về các ngành khoa học xã hội trong và ngoài nước diễn ra trong năm; Đồng thời giới thiệu một cách có hệ thống một số vấn đề khoa học đang được giới khoa học quan tâm trong những năm gần đây, giúp cho các nhà khoa học có được một bức tranh khái quát về một số lĩnh vực khoa học xã hội trong và ngoài nước trong những năm qua.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm giới thiệu các kết quả và thành tựu nghiên cứu cũng như các sự kiện nổi bật về các ngành khoa học xã hội trong và ngoài nước diễn ra trong năm; Đồng thời giới thiệu một cách có hệ thống một số vấn đề khoa học đang được giới khoa học quan tâm trong những năm gần đây, giúp cho các nhà khoa học có được một bức tranh khái quát về một số lĩnh vực khoa học xã hội trong và ngoài nước trong những năm qua.

Nhiệm vụ có những nội dung chính: 1. Những thành tựu và sự kiện của đời sống khoa học xã hội trong năm: giới thiệu các thành tựu và các sự kiện mới nhất của đời sống khoa học thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn diễn ra trong năm 2009 và 2010, trong đó tập trung giới thiệu các thành tựu và sự kiện của các ngành và liên ngành khoa học như chính trị, triết học, kinh tế, văn hoá, nghiên cứu con người và xã hội, luật pháp, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, tôn giáo, ngôn ngữ và văn học…;

2. Những vấn đề đang được quan tâm thuộc các ngành khoa học xã hội.

Các tin khác

Niên giám thông tin khoa học xã hội số 5 và 6

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Khoa học xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm giới thiệu các kết quả và thành tựu nghiên cứu cũng như các sự kiện nổi bật về các ngành khoa học xã hội trong và ngoài nước diễn ra trong năm; Đồng thời giới thiệu một cách có hệ thống một số vấn đề khoa học đang được giới khoa học quan tâm trong những năm gần đây, giúp cho các nhà khoa học có được một bức tranh khái quát về một số lĩnh vực khoa học xã hội trong và ngoài nước trong những năm qua.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ được triển khai nghiên cứu nhằm giới thiệu các kết quả và thành tựu nghiên cứu cũng như các sự kiện nổi bật về các ngành khoa học xã hội trong và ngoài nước diễn ra trong năm; Đồng thời giới thiệu một cách có hệ thống một số vấn đề khoa học đang được giới khoa học quan tâm trong những năm gần đây, giúp cho các nhà khoa học có được một bức tranh khái quát về một số lĩnh vực khoa học xã hội trong và ngoài nước trong những năm qua.

Nhiệm vụ có những nội dung chính: 1. Những thành tựu và sự kiện của đời sống khoa học xã hội trong năm: giới thiệu các thành tựu và các sự kiện mới nhất của đời sống khoa học thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn diễn ra trong năm 2009 và 2010, trong đó tập trung giới thiệu các thành tựu và sự kiện của các ngành và liên ngành khoa học như chính trị, triết học, kinh tế, văn hoá, nghiên cứu con người và xã hội, luật pháp, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, tôn giáo, ngôn ngữ và văn học…;

2. Những vấn đề đang được quan tâm thuộc các ngành khoa học xã hội.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam