Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

Bộ

Đinh Quý Độ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Tổ chức phi chính phủ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 179 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 28 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 179 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 28 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Các tin khác

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế

Bộ

Đinh Quý Độ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Tổ chức phi chính phủ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 179 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 28 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 179 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 28 trang và  01 Bản kiến nghị 10 trang.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam