Tác động của việc xây dựng khu hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng đối với bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế và khu vực

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Quốc tế, Vịnh Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 153 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 26 trang và  01 Bản kiến nghị 7 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 153 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 26 trang và  01 Bản kiến nghị 7 trang.

Các tin khác

Tác động của việc xây dựng khu hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng đối với bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế và khu vực

Bộ

Lưu Ngọc Trịnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Quốc tế, Vịnh Bắc Bộ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 153 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 26 trang và  01 Bản kiến nghị 7 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh. Đề tài được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 153 trang, 01 Báo cáo tóm tắt 26 trang và  01 Bản kiến nghị 7 trang.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam