Các chiến lược chiếm lĩnh và mở rộng thị trường của các công ty xuyên quốc gia (TNC¬¬s) trên thế giới

Bộ

Ngô Thế Bắc và Nguyễn Minh Hồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Công ty xuyên quốc gia, Thị trường

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Thế Bắc và ThS. Nguyễn Minh Hồng. Mục tiêu của Nhiệm vụ là tìm hiểu đặc điểm, vai trò của TNC­­s trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay; Thông tin về thực trạng hoạt động của TNC­­s trên thế giới; Thông tin về các chiến lược của TNC­­s trong giai đoạn hiện nay; Nêu xu hướng phát triển của TNC­­s trên thế giới.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Thế Bắc và ThS. Nguyễn Minh Hồng. Mục tiêu của Nhiệm vụ là tìm hiểu đặc điểm, vai trò của TNC­­s trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay; Thông tin về thực trạng hoạt động của TNC­­s trên thế giới; Thông tin về các chiến lược của TNC­­s trong giai đoạn hiện nay; Nêu xu hướng phát triển của TNC­­s trên thế giới.

Nội dung của nhiệm vụ trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh thế giới và diện mạo mới của các công ty xuyên quốc gia trên thế giới, nêu lên khái niệm, quá trình hình thành công ty xuyên quốc gia; Phân biệt công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia và công ty toàn cầu; Bối cảnh thế giới trong những năm đầu thế kỷ 21; Vai trò của TNC­­s trong phát triển kinh tế toàn cầu; Tác động của NC­­s đối với các nước nhận đầu tư; Diện mạo mới của các TNC­­strong giai đoạn hiện nay.

Chương 2: Các chiến lược chiếm lĩnh và mở rộng thị trường của các công ty xuyên quốc gia, như: các chiến lược cơ bản của TNC­­s ; Chiến lược của các TNC­­s trong thập niên đầu thế kỷ 21; Chiến lược của các TNC­­s ở thị trường mới nổi.

Chương 3: Thách thức và xu hướng của các công ty xuyên quốc gia: những thách thức của các công ty xuyên quốc gia; Xu hướng của các công ty xuyên quốc gia; Một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam.

Các tin khác

Các chiến lược chiếm lĩnh và mở rộng thị trường của các công ty xuyên quốc gia (TNC¬¬s) trên thế giới

Bộ

Ngô Thế Bắc và Nguyễn Minh Hồng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Công ty xuyên quốc gia, Thị trường

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Thế Bắc và ThS. Nguyễn Minh Hồng. Mục tiêu của Nhiệm vụ là tìm hiểu đặc điểm, vai trò của TNC­­s trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay; Thông tin về thực trạng hoạt động của TNC­­s trên thế giới; Thông tin về các chiến lược của TNC­­s trong giai đoạn hiện nay; Nêu xu hướng phát triển của TNC­­s trên thế giới.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Thế Bắc và ThS. Nguyễn Minh Hồng. Mục tiêu của Nhiệm vụ là tìm hiểu đặc điểm, vai trò của TNC­­s trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay; Thông tin về thực trạng hoạt động của TNC­­s trên thế giới; Thông tin về các chiến lược của TNC­­s trong giai đoạn hiện nay; Nêu xu hướng phát triển của TNC­­s trên thế giới.

Nội dung của nhiệm vụ trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh thế giới và diện mạo mới của các công ty xuyên quốc gia trên thế giới, nêu lên khái niệm, quá trình hình thành công ty xuyên quốc gia; Phân biệt công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia và công ty toàn cầu; Bối cảnh thế giới trong những năm đầu thế kỷ 21; Vai trò của TNC­­s trong phát triển kinh tế toàn cầu; Tác động của NC­­s đối với các nước nhận đầu tư; Diện mạo mới của các TNC­­strong giai đoạn hiện nay.

Chương 2: Các chiến lược chiếm lĩnh và mở rộng thị trường của các công ty xuyên quốc gia, như: các chiến lược cơ bản của TNC­­s ; Chiến lược của các TNC­­s trong thập niên đầu thế kỷ 21; Chiến lược của các TNC­­s ở thị trường mới nổi.

Chương 3: Thách thức và xu hướng của các công ty xuyên quốc gia: những thách thức của các công ty xuyên quốc gia; Xu hướng của các công ty xuyên quốc gia; Một số vấn đề gợi mở cho Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam