Thông tin về trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh

Bộ

Lại Văn Toàn

Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2001 - 16/04/2024

Chính trị, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lại Văn Toàn. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nhận thức về trật tự thế giới hiện hành sau Chiến tranh Lạnh; Xem xét ảnh hưởng và các tác động của trật tự thế giới mới đối với các nước, các khu vực và đặc biệt đối với Việt Nam khi bước vào thập niên đầu của thế kỉ XXI; Thu thập các tài liệu tham khảo có liên quan đến trật tự thế giới và thông tin (hồi cố) về trật tự thế giới thời kỳ Chiến tranh Lạnh, về sự giải thể và những hậu quả của trật tự đó (những quan điểm, giả thuyết khác nhau); Xu thế ứng xử của các quốc gia trong trật tự thế giới mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách ứng xử đối ngoại.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lại Văn Toàn. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nhận thức về trật tự thế giới hiện hành sau Chiến tranh Lạnh; Xem xét ảnh hưởng và các tác động của trật tự thế giới mới đối với các nước, các khu vực và đặc biệt đối với Việt Nam khi bước vào thập niên đầu của thế kỉ XXI; Thu thập các tài liệu tham khảo có liên quan đến trật tự thế giới và thông tin (hồi cố) về trật tự thế giới thời kỳ Chiến tranh Lạnh, về sự giải thể và những hậu quả của trật tự đó (những quan điểm, giả thuyết khác nhau); Xu thế ứng xử của các quốc gia trong trật tự thế giới mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách ứng xử đối ngoại.

Các tin khác

Thông tin về trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh

Bộ

Lại Văn Toàn

Viện Thông tin Khoa học xã hội

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2001 - 16/04/2024

Chính trị, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lại Văn Toàn. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nhận thức về trật tự thế giới hiện hành sau Chiến tranh Lạnh; Xem xét ảnh hưởng và các tác động của trật tự thế giới mới đối với các nước, các khu vực và đặc biệt đối với Việt Nam khi bước vào thập niên đầu của thế kỉ XXI; Thu thập các tài liệu tham khảo có liên quan đến trật tự thế giới và thông tin (hồi cố) về trật tự thế giới thời kỳ Chiến tranh Lạnh, về sự giải thể và những hậu quả của trật tự đó (những quan điểm, giả thuyết khác nhau); Xu thế ứng xử của các quốc gia trong trật tự thế giới mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách ứng xử đối ngoại.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lại Văn Toàn. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nhận thức về trật tự thế giới hiện hành sau Chiến tranh Lạnh; Xem xét ảnh hưởng và các tác động của trật tự thế giới mới đối với các nước, các khu vực và đặc biệt đối với Việt Nam khi bước vào thập niên đầu của thế kỉ XXI; Thu thập các tài liệu tham khảo có liên quan đến trật tự thế giới và thông tin (hồi cố) về trật tự thế giới thời kỳ Chiến tranh Lạnh, về sự giải thể và những hậu quả của trật tự đó (những quan điểm, giả thuyết khác nhau); Xu thế ứng xử của các quốc gia trong trật tự thế giới mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách ứng xử đối ngoại.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam