Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – CHLB Đức

Bộ

Nguyễn Thanh Đức

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2004 - 13/04/2024

Quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, TS. Nguyễn Thanh Đức chủ nhiệm đề tài.  Nội dung nghiên cứu gồm những vấn đề sau: Phân tích kết quả hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức từ 1999 đến nay, làm rõ những vấn đề tồn tại và nguyên nhân; Phân tích cơ hội và thách thức của mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – CHLB Đức trong thời gian tới; Dự báo triển vọng và đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam- CHLB Đức trong thời gian tới.

Quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – CHLB Đức

Bộ

Nguyễn Thanh Đức

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2004 - 13/04/2024

Quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, TS. Nguyễn Thanh Đức chủ nhiệm đề tài.  Nội dung nghiên cứu gồm những vấn đề sau: Phân tích kết quả hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức từ 1999 đến nay, làm rõ những vấn đề tồn tại và nguyên nhân; Phân tích cơ hội và thách thức của mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – CHLB Đức trong thời gian tới; Dự báo triển vọng và đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam- CHLB Đức trong thời gian tới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam