Những xu thế quốc tế nổi bật tác động đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam, Quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục đích nghiên cứu của nhiệm vụ là phân tích, đánh giá đa chiều những xu thế quốc tế mới nhằm phát triển những vấn đề đặt ra trong các biến chuyển toàn cầu và khu vực. Đánh giá những tác động chủ yếu của những xu thế mới này đối với thế giới, khu vực và Việt Nam. Đề xuất những phương hướng điều chỉnh, hoạch định chiến lược chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020.
Các tin khác

Những xu thế quốc tế nổi bật tác động đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam, Quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục đích nghiên cứu của nhiệm vụ là phân tích, đánh giá đa chiều những xu thế quốc tế mới nhằm phát triển những vấn đề đặt ra trong các biến chuyển toàn cầu và khu vực. Đánh giá những tác động chủ yếu của những xu thế mới này đối với thế giới, khu vực và Việt Nam. Đề xuất những phương hướng điều chỉnh, hoạch định chiến lược chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam