Thông tin chuyên đề về “xung đột văn hoá trong một thế giới đa dạng”

Bộ

Bùi Thị Minh Phượng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Thế giới, Xung đột văn hoá

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Bùi Thị Minh Phượng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nhiệm vụ được triển khảo sát các tài liệu về xung đột văn hoá theo 3 khuynh hướng sau: Khuynh hướng nhìn nhận xung đột văn hoá là một tất yếu và không thể giải quyết; Thừa nhận xung đột văn hoá nhưng không coi nó là tất yếu, đề từ đó tìm kiếm con đường đúng đắn để giải quyết; Không thừa nhận sự tồn tại xung đột văn hoá như một sự kiện độc lập mà coi nó hoà tan vào những xung đột thuộc loại khác như xung đột chính trị, kinh tế.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Bùi Thị Minh Phượng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nhiệm vụ được triển khảo sát các tài liệu về xung đột văn hoá theo 3 khuynh hướng sau: Khuynh hướng nhìn nhận xung đột văn hoá là một tất yếu và không thể giải quyết; Thừa nhận xung đột văn hoá nhưng không coi nó là tất yếu, đề từ đó tìm kiếm con đường đúng đắn để giải quyết; Không thừa nhận sự tồn tại xung đột văn hoá như một sự kiện độc lập mà coi nó hoà tan vào những xung đột thuộc loại khác như xung đột chính trị, kinh tế.

Nhiệm vụ đã tập trung nhận diện xung đột văn hoá; Quan hệ giữa bản sắc văn hoá, đa dạng văn hoá và xung đột văn hoá; Toàn cầu hoá và xung đột văn hoá; Những biểu hiện và nguyên nhân xung đột văn hoá trong thời đại ngày nay; Những quan điểm khác nhau về xung đột văn hoá; Con đường giải quyết những xung đột văn hoá; Xung đột văn hoá và quan hệ giữa các nền văn minh; Việt Nam và xung đột văn hoá.

Nội dung được trình bày trong 5 chương. Chương 1:  Nhận diện xung đột văn hoá. Chương 2: Các hình thức biểu hiện của xung đột văn hoá. Chương 3: Xung đột văn hoá trong điều kiện toàn cầu hoá. Chương 4: Con đường giải quyết xung đột văn hoá. Chương 5: Việt Nam với vấn đề xung đột văn hoá.

Các tin khác

Thông tin chuyên đề về “xung đột văn hoá trong một thế giới đa dạng”

Bộ

Bùi Thị Minh Phượng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Thế giới, Xung đột văn hoá

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Bùi Thị Minh Phượng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nhiệm vụ được triển khảo sát các tài liệu về xung đột văn hoá theo 3 khuynh hướng sau: Khuynh hướng nhìn nhận xung đột văn hoá là một tất yếu và không thể giải quyết; Thừa nhận xung đột văn hoá nhưng không coi nó là tất yếu, đề từ đó tìm kiếm con đường đúng đắn để giải quyết; Không thừa nhận sự tồn tại xung đột văn hoá như một sự kiện độc lập mà coi nó hoà tan vào những xung đột thuộc loại khác như xung đột chính trị, kinh tế.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Bùi Thị Minh Phượng. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nhiệm vụ được triển khảo sát các tài liệu về xung đột văn hoá theo 3 khuynh hướng sau: Khuynh hướng nhìn nhận xung đột văn hoá là một tất yếu và không thể giải quyết; Thừa nhận xung đột văn hoá nhưng không coi nó là tất yếu, đề từ đó tìm kiếm con đường đúng đắn để giải quyết; Không thừa nhận sự tồn tại xung đột văn hoá như một sự kiện độc lập mà coi nó hoà tan vào những xung đột thuộc loại khác như xung đột chính trị, kinh tế.

Nhiệm vụ đã tập trung nhận diện xung đột văn hoá; Quan hệ giữa bản sắc văn hoá, đa dạng văn hoá và xung đột văn hoá; Toàn cầu hoá và xung đột văn hoá; Những biểu hiện và nguyên nhân xung đột văn hoá trong thời đại ngày nay; Những quan điểm khác nhau về xung đột văn hoá; Con đường giải quyết những xung đột văn hoá; Xung đột văn hoá và quan hệ giữa các nền văn minh; Việt Nam và xung đột văn hoá.

Nội dung được trình bày trong 5 chương. Chương 1:  Nhận diện xung đột văn hoá. Chương 2: Các hình thức biểu hiện của xung đột văn hoá. Chương 3: Xung đột văn hoá trong điều kiện toàn cầu hoá. Chương 4: Con đường giải quyết xung đột văn hoá. Chương 5: Việt Nam với vấn đề xung đột văn hoá.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam