Văn học nữ quyền Trung Quốc hiện nay

Bộ

Nguyễn Thị Hiền

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Phụ nữ, Văn học, Trung Quốc

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Hiền. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số khái niệm và quan niệm cơ bản về văn học nữ quyền. CHương này đề cập tới: Chủ nghĩa nữ quyền là gì ? Khái niệm văn học nữ quyền và một số khái niệm liên quan. Chương 2: Lịch sử hình thành và phát triển dòng văn học nữ quyền, với các nội dung: Nguyên nhân hình thành dòng văn học nữ quyền Trung Quốc; Các giai đoạn phát triển của văn học nữ quyền Trung Quốc. Chương 3: Lý luận phê bình văn học nữ quyền phương Tây và nghiên cứu văn học nữ quyền Trung Quốc hiện nay: Quá trình hình thành và phát triển phê bình văn học nữ quyền phương Tây; Nghiên cứu văn học nữ quyền Trung Quốc.
Các tin khác

Văn học nữ quyền Trung Quốc hiện nay

Bộ

Nguyễn Thị Hiền

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Phụ nữ, Văn học, Trung Quốc

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Thị Hiền. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT 09-32. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số khái niệm và quan niệm cơ bản về văn học nữ quyền. CHương này đề cập tới: Chủ nghĩa nữ quyền là gì ? Khái niệm văn học nữ quyền và một số khái niệm liên quan. Chương 2: Lịch sử hình thành và phát triển dòng văn học nữ quyền, với các nội dung: Nguyên nhân hình thành dòng văn học nữ quyền Trung Quốc; Các giai đoạn phát triển của văn học nữ quyền Trung Quốc. Chương 3: Lý luận phê bình văn học nữ quyền phương Tây và nghiên cứu văn học nữ quyền Trung Quốc hiện nay: Quá trình hình thành và phát triển phê bình văn học nữ quyền phương Tây; Nghiên cứu văn học nữ quyền Trung Quốc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam