Văn học các dân tộc thiểu số

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2010

Văn học thiểu số

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. “Văn học các dân tộc thiểu số” là nội dung điều tra giai đoạn 3 (2004-2006) của Dự án Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX).

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. “Văn học các dân tộc thiểu số” là nội dung điều tra giai đoạn 3 (2004-2006) của Dự án Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX).

Dự án tập trung điều tra, sưu tầm văn học các dân tộc ít người thuộc tỉnh Cao Bằng, Lào Cai ở phía Bắc; các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang phía Tây Nam Bộ ở đây tập trung nhiều dân tộc ít người cùng chung sống, như các dân tộc thuộc nhóm Tày, Nùng, Thái và H’mông, Dao ở Cao Bằng, Lào Cai; các dân tộc Khme, Hoa ở Tây Nam Bộ. Đây là vùng đất có truyền thống văn hoá và truyền thống cách mạng rất đáng tự hào.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát về dự án (nhìn lại quá trình điều tra ở giai đoạn một (1997-2001) và giai đoạn hai (2001-2003). Phần 2: Kết quả điều tra, sưu tầm – phân loại và bước đầu đánh giá về tư liệu (phân loại tư liệu, bước đầu đánh giá chất lượng tư liệu điều tra). Phần 3: Kết luận và một số ý kiến đề xuất.

Đề tài đã sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hoá, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hoá và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tin khác

Văn học các dân tộc thiểu số

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2007 - 01/01/2010

Văn học thiểu số

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. “Văn học các dân tộc thiểu số” là nội dung điều tra giai đoạn 3 (2004-2006) của Dự án Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX).

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. “Văn học các dân tộc thiểu số” là nội dung điều tra giai đoạn 3 (2004-2006) của Dự án Điều tra tổng thể và sưu tầm tư liệu văn học Việt Nam 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX).

Dự án tập trung điều tra, sưu tầm văn học các dân tộc ít người thuộc tỉnh Cao Bằng, Lào Cai ở phía Bắc; các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang phía Tây Nam Bộ ở đây tập trung nhiều dân tộc ít người cùng chung sống, như các dân tộc thuộc nhóm Tày, Nùng, Thái và H’mông, Dao ở Cao Bằng, Lào Cai; các dân tộc Khme, Hoa ở Tây Nam Bộ. Đây là vùng đất có truyền thống văn hoá và truyền thống cách mạng rất đáng tự hào.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát về dự án (nhìn lại quá trình điều tra ở giai đoạn một (1997-2001) và giai đoạn hai (2001-2003). Phần 2: Kết quả điều tra, sưu tầm – phân loại và bước đầu đánh giá về tư liệu (phân loại tư liệu, bước đầu đánh giá chất lượng tư liệu điều tra). Phần 3: Kết luận và một số ý kiến đề xuất.

Đề tài đã sưu tầm, tập hợp hệ thống được một khối lượng tư liệu khá lớn văn học của các dân tộc ít người ở các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ. Đây là cơ sở bước đầu để có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về văn học các dân tộc phục vụ cho việc thực hiện các công trình về lịch sử văn học dân tộc ít người, có kế hoạch lâu dài phát huy vốn văn hoá, văn học các dân tộc trong quá trình hiện đại hoá và hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam