Một số vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trịnh Thị Kim Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Phát triển con người, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xác định một số vấn đề kinh tế cơ bản và những thách thức trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đánh giá thực trạng phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010 từ góc độ kinh tế dựa theo các tiêu chí cơ bản của phát triển con người: tính hiệu quả, tính bền vững, tính công bằng bình đằng và luôn mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho phát triển con người giai đoạn 2011-2020 từ góc độ kinh tế.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xác định một số vấn đề kinh tế cơ bản và những thách thức trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đánh giá thực trạng phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010 từ góc độ kinh tế dựa theo các tiêu chí cơ bản của phát triển con người: tính hiệu quả, tính bền vững, tính công bằng bình đằng và luôn mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho phát triển con người giai đoạn 2011-2020 từ góc độ kinh tế.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Chương 2: Thực trạng một số vấn đề kinh tế cơ bản giai đoạn 2001-2010 có tác động tới sự nghiệp phát triển con người ở nước ta và một số thách thức đặt ra cho giai đoạn 10 năm tới. Chương 3: Một số định hướng mục tiêu và giải pháp chủ yếu cho phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020 từ góc độ các vấn đề kinh tế.

Các tin khác

Một số vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trịnh Thị Kim Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Phát triển con người, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xác định một số vấn đề kinh tế cơ bản và những thách thức trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đánh giá thực trạng phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010 từ góc độ kinh tế dựa theo các tiêu chí cơ bản của phát triển con người: tính hiệu quả, tính bền vững, tính công bằng bình đằng và luôn mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho phát triển con người giai đoạn 2011-2020 từ góc độ kinh tế.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề kinh tế cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xác định một số vấn đề kinh tế cơ bản và những thách thức trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đánh giá thực trạng phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2001-2010 từ góc độ kinh tế dựa theo các tiêu chí cơ bản của phát triển con người: tính hiệu quả, tính bền vững, tính công bằng bình đằng và luôn mở rộng cơ hội tham gia cho người dân. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho phát triển con người giai đoạn 2011-2020 từ góc độ kinh tế.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Chương 2: Thực trạng một số vấn đề kinh tế cơ bản giai đoạn 2001-2010 có tác động tới sự nghiệp phát triển con người ở nước ta và một số thách thức đặt ra cho giai đoạn 10 năm tới. Chương 3: Một số định hướng mục tiêu và giải pháp chủ yếu cho phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020 từ góc độ các vấn đề kinh tế.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam